Browsing All Posts By Tic Car

Dizolvare Radiere Voluntara firma

DIZOLVARE, RADIERE  VOLUNTARA  FIRMA

 ( Lichidare Firma fara Lichidator )

Potrivit legii,  in  cazul societatilor  comerciale  cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea   si modul de lichidare a firmei ( societatii ), atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

„Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati.“ In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura de lichidare prevazuta  de legislatia in vigoare.

In cazul  de dizolvare, lichidare voluntara a firmei, dupa stingerea datoriilor pe care firma le are catre terti, asociatii pot ajunge la un consens  cu privire la repartizarea activelor  ce au ramas (in cazul in care mai sunt active ramase).

Daca asociatii nu se inteleg  cu privire la repartizarea activelor, procedura de lichidare  se continua cu numire de lichidator.

Dupa repartizarea activului net  intre asociati, procedura  lichidarii este finalizata.

Procedura de dizolvare/lichidare voluntara a unei firme, sau  dizolvare cu lichidare simultana  presupune depunerea la Oficiul  Registrului Comertului a doua dosare corespunzatoare celor doua etape ce trebuie parcurse: cea de dizolvare – lichidare si apoi ultima – de radiere a firmei.

Aceasta  procedura este valabila  numai la  societatile comerciale cu raspundere limitata, poate fi decisa prin  vointa unanima a asociatilor, este  conditionata de stingerea   pasivului  sau regularizarea  lui in accord cu creditorii si  activele ramase in urma radierii  societatii  pot fi transmise catre asociati, proportional cu partile sociale pe care acestia le detin in societate.

Procedura este simpla, in doua etape, astfel:

 • Prima etapa este aceea in care asociatii  decid in unanimitate efectuarea  concomitenta  a dizolvarii si lichidarii societatii si modalitatea de impartire a activelor ramase, dupa plata creditorilor. Hotararea AGA sau Decizia Asociatului Unic se publica in Monitorul Oficial.
 • A doua  etapa  este  cea de radiere a societatii, dupa trecerea intervalului de 30 de zile de la publicarea  in Monitorul Oficial. Se anexeaza la dosar Certificatul de Atestare Fiscala de la Administratia Financiara de care apartine, din care sa rezulte ca firma nu inregistreaza debite,  bilantul contabil de inchidere, dovezile  privind stingerea pasivului, hotararea privind impartirea  activelor intre asociati, detaliata, pentru ca in rezolutia de admitere  si a Certificatului Constatator privind modul de impartire sa poata fi realizata inscrierea in Cartea Funciara pentru immobile sau identificarea bunurilor mobile,  alaturi de actele firmei in original.

In urma dizolvarii si lichidarii se va obtine radierea societatii comerciale din registrul comertului, data de la care se va elibera certificatul de radiere si un certificat al dreptului de proprietate asupra bunurilor.

Actele necesare pentru inregistrarea desfiintarii voluntare a societatii sunt:

Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara

 • Cerere de inregistrare a mentiunii
 • Hotararea AGA sau Decizia Asociatului Unic
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea,
 • Dovada achitarii taxelor.

Etapa 2 – de radiere (voluntara)

 • Cerere de radiere
 • Certificatul de inregistrare si anexele
 • Situatia financiar – contabila de lichidare
 • Hotararea de repartizare a activelor
 • Certificat de Atestare Fiscala  eliberata  de Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
 • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea,
 • Dovada achitarii taxelor.

Citeste mai mult +

Infiintare Fundatie

INFIINTARE  FUNDATIE

FUNDATIA –  este o structura  juridica de drept  privat, o   forma de O.N.G., independenta,  înfiinţata de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Pentru a afla detalii despre tarife   clik aici

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei. Prin derogare, in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat cate un patrimoniu.

Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.

Etape  pentru  infiintarea unei Fundatii:

 • Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul fundatia;
 • Actul Constitutiv si Statutul se incheie obligatoriu in forma autentica (la notar).
 • Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) datele de identificare ale fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • b) scopul fundatiei;
 • c) denumirea fundatiei;
 • d) sediul fundatiei;
 • e) durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • f) patrimoniul initial al fundatiei (min. 3500 RON); Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.
 • g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 • h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
 • i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
 • Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
 • b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
 • c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
 • d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
 • e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
 • f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei;
 • g) semnaturile membrilor fondatori.
 • Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat, in cazul in care sediul este situat intr-un imobil unde este constituita asociatie de proprietari ori locatari este necesar acordul asociatiei de proprietari / locatari ori o declaratie pe proprie raspundere a proprietarului prin care atesta faptul ca in mobilul respectiv nu este constituita asociatie de proprietari / locatari iar spatiul nu are destinatie de locuinta.
 • Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC sau alta banca, aport minim 76.000 RON.
 • Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei ( 50.000 lei – se achita la Trezoreria Sector 5 ) valabila doar trei luni – eliberare in 5 zile.
 • Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 39 RON + 0,3 RON
 • Caziere fiscale ale membrilor fondatori: 50 RON in 10 zile lucratoare sau 20 RON in 5 zile lucratoare, pentru fiecare membru fondator – valabile 15 zile de la eliberare.
 • Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI / BI).

 

Citeste mai mult +

Infiintare ONG

INFIINTARE   O.N.G. – ASOCIATII si FUNDATII

Organizatiile non-guvernamentale (ONG-urile) sunt structuri juridice de natura privata,  independente de institutiile statului, avand capacitatea de a lua decizii in nume propriu si  de a raspunde legal pentru consecintele aplicarii acestor decizii.

Organizatiile neguvernamentale se pot constitui pentru un scop de interes public sau  colectiv precum si in interesul personal, nepatrimonial, al membrilor. Caracteristica de  baza a acestui tip de entitate este data de interzicerea distribuirii excedentului financiar  catre membri, motiv pentru care ONG-urile se mai numesc si organizati i non-profit , nepatrimoniale sau fara scop lucrativ.

Asociaţiile şi fundaţiile, persoane juridice de drept privat se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005

Pentru infiintarea unui ONG sunt necesare cel putin 3 persoane fizice sau/si juridice.

 Pentru a afla informatii despre tarife infiintare ONG    click aici

ETAPE  INFIINTARE O.N.G.

1. Rezervarea denumirii

2. Sediul

3. Intocmirea actelor

 • Actul constitutiv
 • Statutul

4. Constituirea patrimoniului initial

5. Cazierul fiscal al fondatorilor

6. Dobandirea personalitatii juridice

7. Legalizate incheierii civile; inscrierea in Registrul

Asociatiilor si Fundatiilor

8. Certificatul de inregistrare fiscala

9. Stampila si imprimatele cu regim special

10. Deschiderea contului bancar

11. Modificarea Statutului si a Actului constitutiv

12.  Infiintarea federatiilor; particularitati

13. Deosebiri  intre Asociatii si Fundatii

14. Legislatie utila

 1. Rezervarea denumirii.

Primul pas in infiintarea unei organizatii non-profit este obtinerea dovezii ca denumirea  aleasa de voi este conforma cu legea si ca nu a fost deja folosita sau rezervata de altcineva.  Dovada disponibilitatii denumirii se obtine de la Ministerul Justistiei, in baza unei cereri.

Termenul de trimiterea a raspunsului este de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii..

Valabilitatea dovezii este de 3 luni de la data emiterii. Dovada se poate prelungi, in caz de   nevoie; in aceasta situatie trebuie sa faceti cererea de prelungire cel tarziu in ziua expirarii  dovezii initiale.

 2. Sediul social

Legea prevede necesitatea existentei unui sediu (social) pentru Asociatie/Fundatie.  Astfel,  se va  incheia  un Contract de imprumut de folosinta sau Contract de Comodat.

–  Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de Contractul de

inchiriere  si bineinteles de acordul proprietarului. In cazul  imobilelor aflate sub ipoteca, se cere acceptul oficial al bancii creditoare.

–  Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati cu

destinatie rezidentiala (bloc, vila), se mai cer urmatoarele:

-Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu

semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Asociatiei in

apartamentul respectiv).

-Acordul Asociatiei de Proprietari. Acordul se da pe un formular- tip, adresati-va

administratorului imobilului.

 3. Intocmirea actelor

Actele in baza carora veti cere acordarea personalitatii juridice organizatiei voastre se  numesc Statut si respectiv Act constitutiv.

Ambele se incheie in forma autentificata de notar sau atestata de un avocat, in mai multe  exemplare (preferabil, cate 5-6 din fiecare), va asiguram atestarea documentelor de catre avocatul firmei noastre.

Trimiteti propunerea voastra pentru aceste acte, pentru a le citi si  eventual a face observatii pe marginea lor, cu cateva zile inainte de data la care v-ati  propus atestarea.

Actul Constitutiv si Statutul

Actul constitutiv consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a Asociatiei si

desemneaza organele de conducere. Actul trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii  absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, alin. 2 Legea 246/2005.

Statutul defineste scopul si obiectivele Asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile

membrilor etc. si trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile  prevazute la art. 6, lin. 3, din Legea 246/2005.

4. Constituirea patrimoniului initial

Va trebui acum sa constituiti patrimoniul initial minim necesar infiintarii ONG-ului.

Aceasta se face prin deschiderea unui depozit bancar si are, pentru o asociatie non-profit,  un cuantum egal cu un salariu minim brut pe economie (1700 lei).

Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara sub forma de  “patrimoniu initial”. Trebuie sa completati un formular, sa anexati o copie xerox dupa actul  constitutiv autentificat si sa achitati o taxa de deschidere de cont. Veti primi un extras de cont doveditor.

Banii raman blocati pana la obtinerea hotararii judecatoresti de infiintare, cand veti putea  transfera banii intr-un cont bancar propriu-zis.

Daca doriti, puteti constitui patrimoniul initial din sume mai mari fata de minimul prevazut  de lege. Oricum cuantumul trebuie sa fie mentionat in Statut.

5. Cazierul fiscal al fondatorilor

Fondatorii (asociatii) trebuie sa obtina si cazierul fiscal personal.

Obligativitatea prezentarii acestuia este mentionata de OG nr. 75/2001 privind organizarea   si functionarea cazierului fiscal, cu modificarile ulterioare, care, la art. 8. aliniatul 1,  prevede ca:  “Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:[…]    b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, a asociaţiilor şi fundaţiilor,   de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora; […]“  Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice  de care apartine domiciliul solicitantului.

Valabilitate: Cazierul Fiscal are valabilitate doar 30 zile de la data eliberarii!

6. Dobandirea personalitatii juridice

Puneti intr-un dosar cu sina urmatoarele acte, in aceasta ordine:

 • cererea de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice;
 • dovada rezervarii  disponibilitatii denumirii;
 • patru exemplare de pe Actul constitutiv si Statut;
 • actele doveditoare ale sediului social  si patrimoniului initial;
 • cazierul fiscal al asociatilor-fondatori;
 • un timbru judiciar de 19 lei;
 • chitanta doveditoare a achitarii taxei de timbru judiciar

Dosarul se depune la Judecatoria pe raza careia se afla sediul si care urmeaza sa va acorde  personalitatea juridica.

7. Legalizarea incheierii civile; inscrierea in Registrul  asociatiilor si fundatiilor

Certificatul de inscriere, incheierea judecatoreasca si Statutul sunt cele mai importante acte  ale organizatiei si dovedesc existenta persoanei juridice pe care ati infiintat-o.

8. Certificatul de inregistrare fiscala

Pentru a putea desfasura orice operatiuni financiare aveti nevoie de un Certificat de  Identificare  Fiscala, numit  si Cod Fiscal.

La Administratia Finantelor Publice de care apartine locatia in care aveti sediul, depuneti  un dosar cuprinzand:

 • Doua formulare “cod 010″ (010 (cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1; completate;
 • Statut (copie);
 • Act constitutiv (copie);
 • Incheierea judecatoreasca de infiintare (copie) si  Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (copie);

9. Stampila si imprimatele cu regim special

Certificarea actelor emise in numele organizatiei se face prin semnatura persoanelor  autorizate si parafarea cu o stampila.

10. Deschiderea contului bancar

Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti-va cont la orice banca va convine,  eventual chiar la banca unde ati depus patrimoniul, pentru simplificarea procedurilor.

11. Modificarea Statutului si a Actului constitutiv

Modificarea Statutului si a Actului Constitutiv trebuie  facuta ori  de cate ori aveti de  facut modificari in aceste acte, de exemplu:

 • schimbarea denumirii;
 • schimbarea sediului;
 • modificarea obiectului de activitate/scopului;
 • modificarea duratei de functionare, etc.

Puteti modifica statutul fie prin act aditional, fie prin refacerea pur si simplu a intregului  statut si a actului constitutiv (actualizarea lor).

Atentie: Pentru primirea de noi membri si retragerea calitatii de membru se respecta  procedura prevazuta in statutul asociatiei – aceste chestiuni nu sunt supuse nici unei  proceduri reglementate de lege.

Procedura de modificare este urmatoarea:

1. Odata centralizate, remiteti propunerile de modificare a statutului unui notar public sau   unui avocat (pentru verificare, ca sa nu aiba vreun viciu juridic).

2. Convocati, in conformitate cu prevederile statutului in vigoare, Adunarea Generala   (pentru cazul unei asociatii) sau reuniunea Consiliului Director (daca aveti o fundatie),  avand pe ordinea de zi modificarea statutului. Aveti grija sa trimiteti din timp propunerile

de modificare, spre a fi luate la cunostinta, tuturor participantilor. Procesul-verbal de  sedinta trebuie semnat (recomandam in 5 exemplare) de catre participanti. Mentionati in  procesul-verbal al Adunarii o persoana din conducere va fi imputernicita cu derularea  formalitatilor pentru modificarea statutului; altfel, va trebui ca toti membrii conducerii sa  mearga impreuna pentru restul procedurii.

4. Autentificati la notar sau certificati la avocat noul statut si procesul-verbal al sedintei (in  5 exemplare fiecare).

5. Platiti la trezorerie, in contul bugetului de stat, taxa de timbru. Pastrati o copie a  chitantei pentru contabilitate – originalul se depune la dosar la judecatorie. Veti avea  nevoie si de timbre judiciare. Intrebati la judecatorie ce valoare trebuie sa aiba taxele si  timbrele.

6. Depuneti la Judecatoria pe raza careia se afla sediul organizatiei un dosar care contine:

 • statutul nou, autentificat (4 exemplare originale);
  • procesul-verbal, autentificat, al sedintei Adunarii Generale in care s-a   aprobat modificarea statutului (4 exemplare originale);
  • chitanta doveditoare a platii taxei de timbru;
  • timbrul judiciar;
  • vechiul statut, copie;
  • sentinta judecatoreasca de infiintare, copie;
   • certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, in original;
   • cerere-tip completata si semnata in fata judecatorului de serviciu de catre persoana imputernicita prin procesul-verbal sa indeplineasca formalitatile de modificare a statutului, conform Anexei 3 a OMJ nr. 954/2000 – vezi mai jos.

7. Judecatorul de serviciu verifica si semneaza dosarul, iar la registratura  va  primi un numar de inregistrare.

12.  Infiintare  FEDERATII.

Federatia – este o persoana juridica non-profit alcatuita din cel putin doua asociatii sau fundatii.

Procedura dobandirii personalitatii juridice in cazul federatiilor are urmatoarele particularitati (cf. Legii nr. 246/2005), fata de situatia constituirii unei asociatii:

1. Registrul in care se inscrie persoana juridica nou constituita se numeste Registrul Federatiilor si se afla la grefa tribunalului la care se desfasoara procedura de dobandire a personalitatii juridice.
2. Cererea de inscriere in Registrul federatiilor se solutioneaza de tribunalul judetean in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Adica, spre exemplu, daca sediul federatiei este in sectorul 5 Bucuresti, cererea de inscriere se depune la Tribunalul Municipiului Bucuresti (si nu la Judecatoria sectorului 5, ca in cazul unei asociatii).

Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

13.  DEOSEBIRILE  DINTRE ASOCIATII SI FUNDATII

Deosebirile dintre asociatii si fundatii se refera in principal la:

– obiectul celor doua forme de asociere, difera in sensul ca, in timp ce la asociatie obiectul este acela de a realiza unele activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, in interesul asociatiilor personal nepatrimonial, in timp ce fundatia are drept scop realizarea unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi;
– nr. de persoane care constituie aceste doua forme de asociere(la asociatii este vorba de trei sau mai multe persoane, iar la fundatie este vorba de una sau mai multe persoane);
– capitalul social initial al celor doua forme de asociere(la asociatie acesta este de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, iar la fundatie este de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei);
– organele de conducere ale celor doua forme de asociere difera dupa cum urmeaza: la asociatie acestea sunt formate din adunarea generala, consiliul director, cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, iar la fundatie acesta este format din consiliul director si cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori);
– veniturile celor doua forme de asociere sunt in principal aceleasi cu exceptia faptului ca la fundatie nu pot constitui venituri cotizatiile membrilor;

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite.

Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor. Insa fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor. Scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Poate fi de interes general sau comunitar.

In situatia in care o organizatie nonprofit realizeaza atat activitati cu scop nelucrativ, cat si activitati economice, ea este obligata a contabiliza distinct cele doua tipuri de activitati in evidenta contabila  proprie.

In consecinta, organizatia non-profit va avea la sfarsitul exercitiului financiar doua rezultate contabile:
1. rezultatul din activitatea fara scop lucrativ, denumit excedent  din activitati fara scop lucrativ, daca veniturile sunt mai mari decat cheltuielile, sau deficit  din activitati fara scop lucrativ, in situatia inversa;
2. rezultatul din activitatea economica, denumit excedent  din activitati economice sau, dupa caz, deficit  din activitati economice.

Determinarea rezultatului impozabil se realizeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile incorporate in rezultatul contabil si se corecteaza prin adaugarea elementelor nedeductibile fiscal si prin scaderea elementelor neimpozabile.

La calculul rezultatului impozabil al organizatiilor nonprofit se au in vedere numai veniturile si cheltuielile aferente activitatilor economice desfasurate.

Rezultatul impozabil si impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice se calculeaza si se evidentiaza trimestrial, cumulat de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe rezultatul brut datorat pentru anul in curs  se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe rezultat cumulat de la inceputul anului si impozitul pe rezultat datorat pentru trimestrul precedent.

Conform dispozitiilor art.15 alin. 2 si 3 Cod  fiscal,  organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:
a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;
g) veniturile pentru care se datoreaza impozite pe spectacole;
h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente  de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert  si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.

Organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). Organizatiile prevazute in prezentul alineat datoreaza  impozit  pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin. (2) sau in prezentul alineat,  impozit  calculat prin aplicarea cotei de 16% sau, in cazul in care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui  contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit  de 5%, aplicat acestor venituri realizate.

14. Legislatie

– OG 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii
– OG 37/2003 pentru modificarea si completarea OG 26/2000
– OG 75/2001 pentru organizarea si functionarea cazierului fiscal si, in completare, OUG 86/2003
– Ordinul Ministrului Justitiei 954/2000 privind organizarea Registrului Asociatiilor si Fundatiilor

Citeste mai mult +

Dizolvare Firma

DIZOLVARE  FIRMA ( SOCIETATE COMERCIALA )

 Dizolvarea firmei ( societatii )reprezinta o etapa in procesul de incetare a personalitatii juridice a acestora.

Dizolvarea unei firme se poate produce:  pe baza unei hotarari a asociatilor; prin hotararea instantei judecatoresti; in virtutea legii (de drept)

Desfiintarea unei firme parcurge, in general, doua etape: dizolvarea si radierea, dar sunt situatii  cand, asociatii nu se inteleg cu privire la impartirea bunurilor,  apare si o alta etapa, intermediara – lichidarea firmei.

Dizolvarea societatii este acel mod de incetare a societatii comerciale in cazurile prevazute de lege si care asigura premisele lichidarii patrimoniului social.

Prin dizolvare societatea comercială nu se desfiinţează, ea îşi continuă existenţa juridică, însă numai pentru operaţiunea de lichidare.  Odata  cu inceperea  dizolvarii firmei, aceasta nu-si  mai poate desfasura  activitatile  economice  pentru care a fost constituita.

Legea nr.31/ 1990 prevede cauze comune, generale de dizolvare a societatilor comerciale si cauze specifice fiecarei forme de societate.  Fiecare din etapele de dizolvare,  lichidare, radiere  presupune intocmirea  unor documentatii  si efectuarea  unor demersuri.

Pentru detalii despre costuri click aici .

De retinut:  Etape  inchidere  firma

Dizolvare firma

Dizolvarea unei firme pote fi consecinta  unei situatii de drept sau de fapt, poate fi manifestarea vointei asociatilor (cazul dizolvarii voluntare), a unor terte persoane, institutii (ca sanctiune), a anumitor  imprejurari, factori  externi.

Lichidare firma

In cazul  unei lichidari voluntare, dupa stingerea datoriilor pe care le are firma catre creditori, asociatii pot decide cu privire la repartizarea activelor  care au ramas.

Daca asociatii nu ajung la un acord cu privire la repartizarea activelor ramase, procedura de lichidare se deruleaza asa cum prevede legea, respective cu numire de lichidator.

In cazul unei societati cu unic asociat, dupa plata eventualelor  datorii catre creditorii firmei, patrimonial societatii va fi transmis catre asociatul unic.

Societatea comerciala isi  inceteaza existenta  la data expirarii termenului de introducere a opozitiei (daca nu s-a facut opozitie) sau de la data la care a devenit irevocabila  hotararea  de respingere a opozitie (cazul in care datoriile au fost achitate).

Radierea firmei

Ultima etapa  pentru incetarea personalitatii juridice a unei firme este etapa de radiere.  Urmare a acesteia se va elibera un Certificat de radiere.

1. Cauze comune de dizolvare a societatilor comerciale

Conform art.227 alin. (1) din Legea nr.31/ 1990 acestea sunt urmatoarele:
a) -trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
b) -imposibilitatea realizarii obiectului de activitate
c) -declararea nulitatii societatii
d) -hotararea adunarii generale
e) -hotararea tribunalului
f)  -falimentul societatii
g) -alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii

a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
Prelungirea societatii este posibila prin vointa asociatilor cu conditia ca aceasta sa aiba loc cu un an inainte de expirarea duratei stabilite in actul constitutiv.
In cazul in care asociatii nu sunt consultati cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii cu privire la eventuala prelungire a acesteia, la cererea oricaruia dintre asociati tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii.
Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial ( daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii).
Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei si se depune la Oficiul Registrului Comertului.
In cazul admiterii opozitiei, asociatii trebuie sa opteze in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, fie pentru a renunta la prelungire, fie pentru a exclude din societate pe asociatul debitor, caz in care drepturile cuvenite asociatului debitor se vor calcula pe baza ultimului bilant contabil aprobat.

b) Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate
Asociatii au doua posibilitati:
-fie de a modifica obiecul de activitate in conditiile art.204 din Legea nr.31/1990, republicata
-fie de a hotara dizolvarea societatii

c) Declararea nulitatii societatii
Declararea nulitatii societatii va intervenii pe baza hotararii pronuntate de instanta de judecata prin care se constata nerespectarea conditiilor de fond si de forma impuse de normele imperative privind constituirea societatilor comerciale. Nulitatea actului constitutiv atrage nulitatea societatii infiintate in baza lui.

d) Hotararea adunarii generale
Asociatii sunt liberi sa aprecieze motivele pentru care decid dizolvarea societatii. Conform art.231 alin.(1) din Legea 31/1990,  acestia pot reveni asupra hotararii luate (cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv), atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.
Conform art.231 alin.(3) din Legea nr.31/1990 creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia. Opozitia se judeca in camera de consiliu  a tribunalului,  cu citarea partilor.

e) Hotararea tribunalului
Dizolvarea societatii comerciale este posibila si ca urmare a unei hotarari judecatoresti, la cererrea oricarui asociat pentru motive temeinice( de exemplu, neintelegerile grave dintre asociati care impiedica functionarea societatii). Neintelegerile grave dintre asociati si temeinicia acestora vor fi apreciate de instanta de judecata in functie de probele administrate in cauza.

f) Falimentul societatii
In cazul in care instanta de judecata dispune falimentul unei societati comerciale, evident societatea se va dizolva urmand a fi radiata din registrul comertului.

g) Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii
Conform art.237 alin.(1) din Legea nr.31/1990 la cererea Camerei de Comert si Industrie teritoriala sau a oricarei persoane interesate, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
– societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni
– societatea nu a depus timp de 3 ani consecutiv bilantul contabil sau alte acte care, porivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comertului
– societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediu cunoscut, ori asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta
Este exceptata situatia in care societatea a fost in inactivitatea temporara, iar durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
Impotriva hotararii orice persoana interesata poate face apel, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

2. Alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii

Conform art. 222 alin (1) lit. g) din Legea nr.31/1990, societatea se poate dizolva şi prin alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii.

În categoria cauzelor de dizolvare prevăzute de lege s-au introdus şi cele prevăzute în art. 232 din Legea nr. 31/1990. Astfel la cererea Camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau a oricărei persoane interesate, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii, în cazurile în care: a) societatea nu mai are organe statutare sau nu se mai pot întruni; b) societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutivi, bilanţul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comerţului; c) societatea şi-a încetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori asociaţii au dispărut sau nu au domiciliul ori reşedinţa cunoscută (art.232 alin (1) din Legea nr. 31/1990).

3. Cauze speciale de dizolvare a societatilor comerciale in functie de fiecare forma de societate reglementata de lege

Dizolvarea societatilor cu raspundere limitata

SRL-ul se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul social sau, dupa caz, al micsorarii sub minimul legal de 200 RON ori prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.

Sunt exceptate urmatoarele situatii:
-in termen de 2 luni de la data constatarii pierderii sau micsorarii capitalului social, acesta este intregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal de 200 RON
-in actul constitutiv exista clauza de continuare a activitatii societatii cu mostenitorii celui decedat
-asociatul ramas in urma deschiderii procedurii falimentului fata de ceilalti asociati ori a incapacitatii, excluderii, retragerii sau decesului acestora, hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic

Aspecte procedurale privind dizolvarea societatilor comerciale

In cazul procedurii dizolvarii voluntare ( prin hotararea adunarii generale) sunt necesare urmatoarele acte si operatiuni:
– hotararea adunarii generale a asociatilor in care se arata si modul de lichidare a patrimoniului
– intocmirea actului aditional in forma autentica
– depunerea la ORC a actului aditional, pentru a fi inscris in registru si publicarea lui in Monitorul Oficial, insotit de bilantul  contabil  de lichidare;
– inscrierea mentiunii de dizolvare, in registrul comertului, dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional in Monitorul Oficial.

Oficiul Registrului Comertului va inregistra mentiunea de dizolvare daca sunt depuse urmatoarele acte:
– actul aditional autentificat
– dovada publicarii actului aditional in Monitorul Oficial
– declaratia administratorului pe proprie raspundere ca in termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional tertii nu au facut opozitie
– dovada achitarii taxei de mentiuni la registrul comertulului
Lichidatorii vor depunde specimene de semnatura la ORC, dupa care urmeaza procedura de radiere a societatii din Registrul Comertului. Cererea de radiere intocmita de lichidator va fi insotita de:
– bilantul de lichidare vizat de Administratia Financiara
– certificatul fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte ca societatea nu are datorii catre stat
– originalele documentelor emise de registrul comertului
– raportul lichidatorului privind modul de repartizare a activului si de stingere a pasivului
– declaratia lichidatorului cu privire la exactitatea operatiunilor efectuate

Societatea comerciala isi inceteaza existenta deci personalitatea juridica din momentul radierii ei din Registrul Comertului.
Aceeasi procedura trebuie urmata si in cazul dizolvarii de drept a unei societati.
Daca societatea se dizolva pe baza unei hotarari judecatoresti in care sunt desemnati si lichidatorii aceasta se va publica in MO si se va depune la ORC insotita de celelate acte mentionate mai sus.

LICHIDAREA / RADIEREA   FIRMEI

Dupa terminarea operatiunilor de repartizare a activului net intre asociati, procedura lichidarii societatii comerciale este incheiata.

Potrivit art. 260 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa solicite Oficiului Registrului Comertului radierea inmatricularii din Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net intre asociati.

 

 

Citeste mai mult +

Informatii

Informatii Infiintare  Societate Comerciala de tip SRL

Doresti informatii pentru infiintare  societate comerciala  ( firma ) si nu stii cum sa pornesti?

Ai pornit pe un drum cu provocari?

Alege sa-ti croiesti propriul destin, propria implinire.

Daca vrei cu adevarat sa faci ceva, vei gasi o cale.

Cum sa ai afacerea ta, cum sa-ti construiesti independenta financiara.

Suntem aici sa te putem indruma, consilia, sa oferim asistenta juridica, sa  venim in sprijinul tau cu tot ceea ce  este necesar   pentru a reusi sa invingi birocratia si sa ai propria afacere. Alegandu-ne pe noi, vei face diferenta, suntem dedicati si ne adaptam  in functie de specificul si necesitatile fiecarui client pentru a construi o afacere legala, completa de success.

Initierea  si managementul unei afaceri  necesita  motivatie, talent si extreme de multa  munca; de asemenea este nevoie de cercetare  si planificare  pentru a-ti creste sansele de succes.

DOCUMENTE NECESARE infiintare sicietate comerciala :

– Copie dupa actele de identitateacte  ale viitorilor asociati – administrator;

– Copie a actului de proprietate al spatiului unde se va stabili sediul social.

CE VA PUTEM OFERI:

– vom stabili impreuna  ce denumire va purta noua firma, vom oferi consultanta  cu privire la forma juridica, capitalul social, sediul social si eventuale sedii secundare, alegerea obiectului de activitate, in functie de specificul activitatii fiecarui client.

– redactam si  procesam  documentele necesare infiintarii firmei: Act Constitutiv, Declaratii, Contract de Comodat sau de Inchiriere.

– depunerea capitalului social la orice banca aleasa de asociatii fondatori .

– pregatirea dosarului pentru a fi depus la Registrul Comertului.

– reprezentare juridica la Registrul Comertului  pentru inmatricularea firmei si eliberarea documentelor.

– eliberarea documentelor si inmanarea acestora  catre  client, impreuna cu indrumarile necesare  post   infiintare firma.

PRECIZARI:

– la o adresa  nu pot functiona mai multe societati comerciale (art. 17 din Legea 31/1990).

– daca imobilul se afla intr-un bloc  veti avea nevoie si de Avizul Asociatiei de proprietari si acordul vecinilor.

OPTIONAL:

– In cazul in care nu dispuneti de un spatiu pentru a stabili sediul social al firmei,  va putem asigura gazduire de sediu social ( pe o perioada limitata: pe durata minim 1 luna, max 1 an). Daca alegeti sa va gazduim noi sediul social nu mai este nevoie de dovada de proprietate, ci doar de buletine si de variantele de denumire.

Pentru  variantele de denumire  propuse de dvs,  este bine sa optati pentru variante cat mai complexe,  avand in vedere ca rezervarea denumirii se face la nivel national si nu pot exista doua societati cu nume identic sau asemanator.

– la solicitarea clientilor  putem efectua toate demersurile necesare inregistrarii in scopuri de TVA la Administratia Financiara de sector competenta, precum si obtinerea Certificatului de Operatiuni Intracomunitare (ROI);

– la  solicitarea  clientilor va putem oferi  un serviciu tip abonament, cu doar  50 lei / luna  pentru  servicii juridice  pentru societate.

COSTURI:

Costurile infiintarii unei societati comerciale cu raspundere limitata difera infunctie de valoarea capitalului social, numarul asociatilor si de activitatile  pe care urmeaza sa le desfasoare respectiva societate.

Valoarea minima a capitalului social pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata este de 200 lei.Aceasta suma reprezinta aportul in numerar al asociatilor.

La aceasta suma se adauga diversele taxe care trebuiesc achitate pentru infiintarea unei firme:

 • rezervare nume firma  72  lei
 • taxa la Registrul Comertului, taxa de publicare in Monitorul Oficial,  reprezinta  taxele care se platesc  si insumeaza aproximativ 480 – 550lei

 

Citeste mai mult +

Intrebari Frecvente

Intrebari Frecvente Infiintare Firma

Doresc sa infiintez o microintreprindere platitoare de TVA cu actionar unic. M-ar interesa sa stiu care este costul total de constituire(onorariul dvs. + taxele catre ONRC) si timpul necesar infiintarii ?

Buna ziua, am citit  cu interes  solicitarea dvs  si va raspund urmatoarele

– Va  pot sta la dispozitie  cu tot ce doriti  pentru infiintarea unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata  in Romania (S.R.L.),  cu doi asociati, cu capital strain sau  mixt, astfel:I- fie va fi o societate cu un asociat roman – cazul dnei……..  posesoare a unui act de identitate romanesc si un cetatean strain  – dnul …..;

II- fie  o societate avand ca  asociat – o persoana juridica, anume  firma din strainatate ( unic asociat  sau doar asociat alaturi de dvs  in ce formula veti dori) .
La alegere  va pot oferi si sediu social – la cabinet de avocat ( in acest caz se  scurteaza procedura: nu mai este necesar  aprobarea contractului  de sediu social  inregistrat  la Administratia Financiara  si nici obtinerea avizului de la Asociatia de proprietari  in cazul in care spatiul destinat sediului social se afla la bloc).
Procedura este urmatoarea:
1. Se face rezervarea denumirii firmei  la Registrul Comertului (o pot face eu)
2. Voi avea nevoie sa  obtineti un specimen de semnatura  notarial – DOAR  PENTRU PERSOANA CARE VA FI DESEMNATA ADMINISTRATOR
3. Celelalte demersuri le voi face eu: – redactare Act Constitutiv al firmei, Contract de sediu social, declaratii de asicaiti si administrator, precum si celelalte formulare  si  reprezentare la Oficiul Registrului Comertului  pentru inmatricularea firmei.
4. Ar mai fi si  depunerea capitalului social al firmei,  (daca doriti  pot face si depunerea  acestui capital social  la orice banca doriti).
Costurile totale ale  infiintarii firmei sunt urmatoarele:
– 1000 lei = total taxe  si onorariu de avocat
– 250 euro = taxe gazduire sediu social al firmei  pentru o perioada de 1 (unu) an
–  capitalul social al firmei – minimul este de 200 lei
Pentru orice alte detalii va stau la dispozitie fie pe email,  fie la telefon: 0766236345
Cu stima

 

Citeste mai mult +

Link-uri Utile

Link-uri   Utile

 • Ministerul Economiei si Comertului
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Ministerul Justitiei
 • Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
 • Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Cooperatie
 • Ministerul Sanatatii
 • Agentia Nationala de Administrare Fiscala
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
 • Casa Nationala de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale
 • Inspectia Muncii
 • Oficiul National al Registrului Comertului
Citeste mai mult +

Institutii

MINISTERE

 • Ministerul Administratiei si Internelor
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
 • Ministerul Apararii Nationale
 • Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
 • Ministerul Culturii si Cultelor
 • Ministerul Economiei si Comertului
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii
 • Ministerul Finantelor Publice
 • Ministerul Integrarii Europene
 • Ministerul Justitiei
 • Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
 • Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
 • Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Cooperatie
 • Ministerul Sanatatii
 • Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

INSTITUTII

 • Camera Deputatilor
 • Curtea Constitutionala
 • Curtea de Conturi
 • Guvernul Romaniei
 • Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei
 • Presedintia
 • Senatul Romaniei

AGENTII

 • Administratia Nationala “Apele Romane”
 • Administratia Nationala a Penitenciarelor
 • Aeroclubul Romaniei
 • Agentia Nationala de Administrare Fiscala
 • Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie
 • Agentia Nationala de Control al Exporturilor
 • Agentia Nationala a Functionarilor Publici
 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
 • Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati
 • Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
 • Agentia Domeniilor Statului
 • Agentia Nationala de Consultanta Agricola
 • Agentia Nationala pentru Locuinte
 • Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
 • Agentia SAPARD
 • Agentia Spatiala Romana
 • Autoritatea Feroviara Romana
 • Autoritatea Navala Romana
 • Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
 • Autoritatea Rutiera Romana
 • Biblioteca Nationala
 • Casa Nationala de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale
 • Centrul National pentru Reducerea Riscului Seismic
 • Centrul Roman pentru Promovarea Comertului
 • CIMEC – Institutul de Memorie Culturala
 • Comisia Fulbright
 • Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare
 • Compania Nationala “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor”
 • Garda Nationala de Mediu
 • Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei
 • Institutul de Bioresurse Alimentare
 • Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie
 • Institutul European din Romania
 • Inspectoratul General al Politiei Romane
 • Inspectia Muncii
 • Institutul National de Administratie
 • Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Turism
 • Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii
 • Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca
 • Oficiul National al Burselor de Studii in Strainatate
 • Oficiul National pentru Cultul Eroilor
 • Oficiul National al Registrului Comertului
 • Regia autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat
 • Regia Nationala a Padurilor – Romsilva
 • S.C. METROREX – S.A.
 • Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane
Citeste mai mult +

Contracte comerciale

 1. ANTECONTRACT VANZARE – CUMPARARE 2
 2. ANTECONTRACT VANZARE-CUMPARARE  1
 3. CONTRACT DE CONFIDENŢIALITATE
 4. CONTRACT DE TRANSPORT
 5. CONTRACT DE COMODAT (Imprumut de folosinta)
 6. CONTRACT DE PRESTARI a
 7. CONTRACT CADRU DE FURNIZARE UTILITATI
 8. CONTRACT DE INCHIRIERE b
 9. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII b
 10. CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE
 11. CONTRACT DE CONFIDENTIALITATE
 12. CONTRACT DE CONSULTANTA
 13. CONTRACT DE EFECTUARE LUCRARI PRIN SUBANTREPRIZA
 14. CONTRACT DE INCHIRIERE a
 15. CONTRACT DE INTERMEDIERE 2
 16. CONTRACT DE LOCAŢIUNE
 17. CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
 18. CONTRACT DE SUBANTREPRIZA
 19. CONTRACT_PENTRU_LIVRARE_DE_MARFURI_CU_PLATA_LA_TERMEN
 20. CONTRACT DE ANTREPRIZA

 

Citeste mai mult +

Cod CAEN

COD

CAEN Rev. 2

n.c.a. : neclasificate altundeva* parte din
DiviziuneGrupăClasăCAEN Rev.2CAEN Rev. 1ISIC
Rev. 4
SECŢIUNEA A – AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
01Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
011Cultivarea plantelor nepermanente
0111Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase0111*0112*0111
0112Cultivarea orezului0111*0112
0113Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor0111* 0112*0113
0114Cultivarea trestiei de zahăr0111*0114
0115Cultivarea tutunului0111*0115
0116Cultivarea plantelor pentru fibre textile0111*0116
0119Cultivarea altor plante din culturi nepermanente0111* 0112*0119
012Cultivarea plantelor din culturi permanente
0121Cultivarea strugurilor0113*0121
0122Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale0113*0122
0123Cultivarea fructelor citrice0113*0123
0124Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase0113*0124
0125Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi0112*0113*0125
0126Cultivarea fructelor oleaginoase0111*0113*0126
0127Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor0113*0127
0128Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic0111* 0112* 0113*0128
0129Cultivarea altor plante permanente0111* 0201*0129
013Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0130Cultivarea plantelor pentru înmulţire0112*0130
014Creşterea animalelor
0141Creşterea bovinelor de lapte0121*0141*
0142Creşterea altor bovine0121*0141*
0143Creşterea cailor şi a altor cabaline0122*0142
0144Creşterea cămilelor şi a camelidelor0125*0143
0145Creşterea ovinelor şi caprinelor0122*0144
0146Creşterea porcinelor01230145
0147Creşterea păsărilor01240146
0149Creşterea altor animale0122*0125*0149
015Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0150Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)01300150
016Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
0161Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală0141*0161
0162Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor01429272*0162
0163Activităţi după recoltare0141* 0111* 0113*0163
0164Pregătirea seminţelor0111* 0112* 0113*0141*0164
017Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
0170Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii0150*0170
02Silvicultură şi exploatare forestieră
021Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0210Silvicultură şi alte activităţi forestiere0112*0201*0210
022Exploatarea forestieră
0220Exploatarea forestieră0201*0220
023Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0230Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană0112* 0113* 0201*0230
024Activităţi de servicii anexe silviculturii
0240Activităţi de servicii anexe silviculturii02027414*0240
03Pescuitul şi acvacultura
031Pescuitul
0311Pescuitul maritim0501*0311
0312Pescuitul în ape dulci0501*0312
032Acvacultura
0321Acvacultura  maritimă0502*0321
0322Acvacultura în ape dulci0502* 0125*0322
SECŢIUNEA B – INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
05Extracţia cărbunelui superior şi inferior
051Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0510Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)1010*0510
052Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0520Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)1020*0520
06Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale
061Extracţia petrolului brut
0610Extracţia petrolului brut1110*0610
062Extracţia gazelor naturale
0620Extracţia gazelor naturale1110*0620
07Extracţia minereurilor metalifere
071Extracţia minereurilor feroase
0710Extracţia minereurilor feroase1310*0710
072Extracţia minereurilor metalifere neferoase
0721Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu1200*0721
0729Extracţia altor minereuri metalifere neferoase1320*0729
08Alte activităţi extractive
081Extracţia pietrei, nisipului şi argilei
0811Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei1411* 1412* 1413*0810*
0812Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului1421* 1422*0810*
089Alte activităţi extractive n.c.a.
0891Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale1430*0891
0892Extracţia turbei1030*0892
0893Extracţia sării1440*0893
0899Alte activităţi extractive n.c.a.1450*0899
09Activităţi de servicii anexe extracţiei
091Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
0910Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale11201110*0910
099Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
0990Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor1010* 1020* 1030* 1200* 1310* 1320* 1411* 1412* 1413* 1421* 1422* 1430* 1440* 1450*0990
SECŢIUNEA C – INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
10Industria alimentară
101Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
1011Prelucrarea şi conservarea cărnii15111512*1010*
1012Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre1512*1010*
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)1513*1010*
102Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1020Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor1520*1020
103Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
1031Prelucrarea şi conservarea cartofilor15311030*
1032Fabricarea sucurilor de fructe şi legume15321030*
1039Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.0141*1533*5131*1030*
104Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
1041Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor15411542 0113*1040*
1042Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare15431040*
105Fabricarea produselor lactate
1051Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor15511050*
1052Fabricarea îngheţatei15521050*
106Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
1061Fabricarea produselor de morărit15611061
1062Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon1562*1062
107Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
1071Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie1581*1071*
1072Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a  produselor conservate de patiserie15821071*
1073Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare1585*1074
108Fabricarea altor produse alimentare
1081Fabricarea zahărului15831072
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase15841073
1083Prelucrarea ceaiului şi cafelei15861079*
1084Fabricarea condimentelor şi ingredientelor1587 1440*1079*
1085Fabricarea de mâncărururi preparate1513* 1520* 1533*1581*1585*1075
1086Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice15881079*
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.1513*15891562*

1581*

1079*
109Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
1091Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă15711080*
1092Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie15721080*
11Fabricarea băuturilor
110Fabricarea băuturilor
1101Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice1591 1592* 5134*1101
1102Fabricarea vinurilor din struguri0113*15935134*1102*
1103Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe15941102*
1104Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare15951102*
1105Fabricarea berii15961103*
1106Fabricarea malţului15971103*
1107Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate15981104
12Fabricarea produselor din tutun
120Fabricarea produselor din tutun
1200Fabricarea produselor din tutun16001200
13Fabricarea produselor textile
131Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1310Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile171117121713

1714

1715

1716

1717

1311
132Producţia de ţesături
1320Producţia de ţesături172117221723

1724

1725 1830*

1312
133Finisarea materialelor textile
1330Finisarea materialelor textile17305271*1313
139Fabricarea altor articole textile
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare17601830*1391
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)1740*1392
1393Fabricarea de covoare şi mochete17511393
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase1752*1394
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte17531399*
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile1754*1399*
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.1754* 3663*1399*
14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
141Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele1810*1410*
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru18211410*
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)18221410*
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp18231410*
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.1771* 1824*1410*
142Fabricarea articolelor din blană
1420Fabricarea articolelor din blană1830*1420
143Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie1771*1430*
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte17721430*
15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
151Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor1910 1830*1511
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament1920* 3663*1512
152Fabricarea încălţămintei
1520Fabricarea încălţămintei1930*1520
16Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
161Tăierea şi rindeluirea lemnului
1610Tăierea şi rindeluirea lemnului20101610
162Fabricarea  produselor din lemn, plută,  paie şi din alte materiale vegetale
1621Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn20201621
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri2030*1622*
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii2030*1622*
1624Fabricarea ambalajelor din lemn2040*1623
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite1930*2051* 2052* 3663*1629
17Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
171Fabricarea celulozei, hârtiei şi cartonului
1711Fabricarea celulozei21111701*
1712Fabricarea hârtiei şi cartonului21121701*
172Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton21211702
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton1754*2122*1709*
1723Fabricarea articolelor de papetărie21232222*1709*
1724Fabricarea tapetului21241709*
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.2125* 3663*1709*
18Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
181Tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi
1811Tipărirea ziarelor22211811*
1812Alte activităţi de tipărire n.c.a.2222* 2122* 2125*1811*
1813Servicii pregătitoare pentru pretipărire222422251812*
1814Legătorie şi servicii conexe22231812*
182Reproducerea  înregistrărilor
1820Reproducerea  înregistrărilor2231223222331820
19Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
191Fabricarea produselor de cocserie
1910Fabricarea produselor de cocserie2310 2414*1910
192Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
1920Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului2320 1010* 1020*1030*1920
20Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
201Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare
2011Fabricarea gazelor industriale24112011*
2012Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor24122011*
2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază2413 2330*2011*
2014Fabricarea altor produse chimice organice, de bază2414* 1592*2011*
2015Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase24152012
2016Fabricarea materialelor plastice în forme primare24162013*
2017Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare24172013*
202Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2020Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice24202021
203Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor24302022
204Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere2451*2023*
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)24522451*2023*
205Fabricarea altor produse chimice
2051Fabricarea explozivilor2461 3663*2029*
2052Fabricarea cleiurilor2462*2029*
2053Fabricarea uleiurilor esenţiale24632029*
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.2462* 2464 2466*2029*
206Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2060Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale24702030
21Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
211Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2110Fabricarea produselor farmaceutice de bază24412100*
212Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice2442* 2330*2100*
22Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
221Fabricarea articolelor din cauciuc
2211Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor251125122211
2219Fabricarea altor produse din cauciuc2513* 1930* 3663*2219
222Fabricarea articolelor din material plastic
2221Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic2521*2220*
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic25222220*
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii2523*3663*2220*
2229Fabricarea altor produse din material plastic2524* 1930* 3663*2220*
23Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
231Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
2311Fabricarea sticlei plate26112310*
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate26122310*
2313Fabricarea articolelor din sticlă26132310*
2314Fabricarea fibrelor din sticlă26142310*
2319Fabricarea de sticlărie tehnică2615*2310*
232Fabricarea de produse refractare
2320Fabricarea de produse refractare26262391
233Fabricarea materialelelor de construcţii din argilă
2331Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică26302392*
2332Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă2640*2392*
234Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental26212393*
2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică26222393*
2343Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică26232393*
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică26243162*2393*
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.26252393*
235Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
2351Fabricarea cimentului26512394*
2352Fabricarea varului şi ipsosului265226532394*
236Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţii26612395*
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii26622395*
2363Fabricarea betonului26632395*
2364Fabricarea mortarului26642395*
2365Fabricarea produselor din azbociment26652395*
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos26662395*
237Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei26702396
239Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2391Fabricarea de produse abrazive2681*2399*
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.26822399*
24Industria metalurgică
241Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2410Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje27102410*
242Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
2420Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel27222410*
243Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
2431Tragere la rece a barelor27312410*
2432Laminare la rece a benzilor înguste27322410*
2433Producţia de profile obţinute la rece27332811*2410*
2434Trefilarea firelor la rece27342410*
244Producţia metalelor preţioase şi a altor metale neferoase
2441Producţia metalelor preţioase27412420*
2442Metalurgia aluminiului27422420*
2443Producţia plumbului, zincului şi cositorului27432420*
2444Metalurgia cuprului27442420*
2445Producţia altor metale neferoase27452420*
2446Prelucrarea combustibililor nucleari2330*2420*
245Turnarea metalelor
2451Turnarea fontei272127512431*
2452Turnarea oţelului27522431*
2453Turnarea metalelor neferoase uşoare27532432*
2454Turnarea altor metale neferoase27542432*
25Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
251Fabricarea de construcţii metalice
2511Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice2811*2511*
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metal2812*2511*
252Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2521Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală2822*2512*
2529Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice2821*2512*
253Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2530Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)2830*2513
254Fabricarea armamentului şi muniţiei
2540Fabricarea armamentului şi muniţiei2960*2520
255Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2550Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor28402591
256Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
2561Tratarea şi acoperirea metalelor28512592*
2562Operaţiuni de mecanică generală28522592*
257Producţia de unelte şi articole de fierărie
2571Fabricarea produselor de tăiat2861* 2875*2593*
2572Fabricarea articolelor de feronerie2863*2593*
2573Fabricarea uneltelor2862*2956*2593*
259Fabricarea altor produse prelucrate din metal
2591Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel2871*2599*
2592Fabricarea ambalajelor uşoare din metal28722599*
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri2873 2874*2599*
2594Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe2874*2599*
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.2875* 3162* 3663*2599*
26Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
261Fabricarea componentelor electronice
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)2466* 3110* 3120* 3130* 3210* 3230*2610*
2612Fabricarea altor componente electronice3210*2610*
262Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2620Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice3002*3230*2620
263Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţii3220* 3230* 3162* 3320*2630
264Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum3230*3650*2640
265Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri
2651Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie3162* 3320*2651*
2652Producţia de ceasuri3350*2652
266Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie3310*2660
267Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2670Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice3340* 3320*3230*2670
268Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
2680Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor24652680
27Fabricarea echipamentelor electrice
271Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice3110* 3162*2710*
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii3120*2710*
272Fabricarea de acumulatori şi baterii
2720Fabricarea de acumulatori şi baterii31402720
273Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică3130* 3340*2731
2732Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice3130* 2523*2732
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice3130* 2524* 3120*2733
274Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat31503161*3162*2740
275Fabricarea de echipamente casnice
2751Fabricarea de aparate electrocasnice2971*2956*2750*
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice2972*2750*
279Fabricarea altor echipamente electrice
2790Fabricarea altor echipamente electrice2943* 3162*3120*3130*

3210*

2790
28Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
281Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
2811Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule   şi motociclete.)2911*3430*2811
2812Fabricarea de motoare hidraulice2912*2913*2812
2813Fabricarea de pompe şi compresoare2912*2813*
2814Fabricarea de articole de robinetărie2913*2813*
2815Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie2914*2814
282Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
2821Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor2921* 2971* 2972*2815
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat2922*3550*2816
2823Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)3001 3230* 3612*2817
2824Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric2941*2818
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic2923*2971*2819*
2829Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.2924*2943*3320*2819*
283Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2830Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere2931* 2932*2953*2821
284Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
2841Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului2862*2942* 3162*2822*
2849Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.2943* 2862*2822*
289Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie2951*2823
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii2952*2862*3410*2824
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului2953*2825
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei2954*2956*2826
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului2955*2829*
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului2956*2829*
2899Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.2956*3162*3320* 3340* 3530* 3650* 3663*2829*
29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
291Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier3410*2910
292Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de  remorci şi semiremorci
2920Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de  remorci şi semiremorci3420*2920
293Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2931Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule3161*2930*
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule3430* 3611*2930*
30Fabricarea altor mijloace de transport
301Construcţia de nave şi bărci
3011Construcţia de nave şi structuri plutitoare3511* 3611*3011
3012Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement3512*3012
302Fabricarea materialului rulant
3020Fabricarea materialului rulant3162*3520* 3611*3020
303Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3030Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale2960*3530* 3611*3030
304Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3040Fabricarea vehiculelor militare de luptă2960*3040
309Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
3091Fabricarea de motociclete35413410*3091
3092Fabricarea de biciclete şi de de vehicule pentru invalizi35423543*3663*3092
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.3550*3099
31Fabricarea de mobilă
310Fabricarea de mobilă
3101Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine3310*3550*3611* 3612*3100*
3102Fabricarea de mobilă pentru bucătării3611* 36133100*
3103Fabricarea de saltele şi somiere36153100*
3109Fabricarea de mobilă n.c.a.3611*3614*3100*
32Alte activităţi industriale n.c.a.
321Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
3211Baterea monedelor36213211*
3212Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase3622 3350*3211*
3213Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare36613350*3212
322Fabricarea instrumentelor muzicale
3220Fabricarea instrumentelor muzicale3630*3220
323Fabricarea articolelor pentru sport
3230Fabricarea articolelor pentru sport3640*3230
324Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilor3650*3240
325Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice2442* 3310* 3320* 3340* 1740*2924*3250
329Alte activităţi industriale
3291Fabricarea măturilor şi periilor36623290*
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.1810* 1824* 1920* 2052* 2211*2524*2875*

3640* 3663*

3310*

2051*

3290*
33Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
331Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
3311Repararea articolelor fabricate din metal2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550*2871*2875*

2960*

3420*

3311
3312Repararea maşinilor2911*2912*2913*

2914*

2921*

2922*

2923*

2924*

2932*

2931*

2941*

2942*

2943*

2951*

2952*

2953*

2954*

2955*

2956*

7250*

3312
3313Repararea echipamentelor electronice şi optice2924* 3110*3162*3210* 3230* 3310* 3320 * 3340* 3350*3313
3314Repararea echipamentelor electrice2971*3110* 3120* 3162* 3310* 3320*3314
3315Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor3511* 3512*3315*
3316Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale3530*3315*
3317Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a.3520* 3543* 3550*3315*
3319Repararea altor echipamente1740*1752* 2040*2051*

2513*

2521*

2524*

2615*

2640*

2681*

3630* 3650*

3319
332Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
3320Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale2521*2615*2640*

2681*

28*

29*

30*

31*

32*

33*

34*

35*

36*

3320*

3330

3320
SECŢIUNEA D – PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
351Producţia, transportul şi distribuţia energiei electrice
3511Producţia de energie electrică4011*3510*
3512Transportul energiei electrice40123510*
3513Distribuţia energiei electrice4013*3510*
3514Comercializarea energiei electrice4013*3510*
352Producţia gazelor; distribuţia combustibililor gazoşi prin conducte
3521Producţia gazelor40213520*
3522Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte4022*3520*
3523Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte4022*3520*
353Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530Furnizarea de abur şi aer condiţionat4030*3530
SECŢIUNEA E – DISTRIBUŢIA APEI;  SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
36Captarea, tratarea şi distribuţia apei
360Captarea, tratarea şi distribuţia apei
3600Captarea, tratarea şi distribuţia apei41003600
37Colectarea şi epurarea apelor uzate
370Colectarea şi epurarea apelor uzate
3700Colectarea şi epurarea apelor uzate90013700
38Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor  reciclabile
381Colectarea deşeurilor
3811Colectarea deşeurilor nepericuloase9002* 9003*3811
3812Colectarea deşeurilor periculoase4011*9002* 2330*3812
382Tratarea şi eliminarea deşeurilor
3821Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase1450*2415*9002*3821
3822Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase9002* 2330*3822
383Recuperare  materialelor
3831Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz  pentru recuperarea materialelor3710*3830*
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate3710* 37203830*
39Activităţi  şi servicii de decontaminare
390Activităţi  şi servicii de decontaminare
3900Activităţi  şi servicii de decontaminare9003*3900
SECŢIUNEA F – CONSTRUCŢII
41Construcţii de clădiri
411Dezvoltare (promovare) imobiliară
4110Dezvoltare (promovare) imobiliară7011*4100*
412Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4120Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale4521*4523*4100*
42Lucrări de geniu civil
421Lucrări de construcţii a drumurilor şi a căilor ferate
4211Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor4523*4210*
4212Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane.4523* 4521*4210*
4213Construcţia de poduri şi tuneluri4521*4210*
422Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare
4221Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide4521*4524*4525*4220*
4222Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii4521*4220*
429Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti
4291Construcţii hidrotehnice4524*4290*
4299Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.4521* 4523*4290*
43Lucrări speciale de construcţii
431Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
4311Lucrări de demolare a construcţiilor4511*4311
4312Lucrări de pregătire a terenului4511*4312*
4313Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii45124312*
432Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4321Lucrări de instalaţii electrice4531* 4534*4321
4322Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat4531* 45334322
4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii2922*4532 4534* 4531*4329
433Lucrări de finisare
4331Lucrări de ipsoserie45414330*
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherie2030*2523*2812*

4542

4330*
4333Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor45434330*
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi  montări de geamuri45444330*
4339Alte lucrări de finisare4545*4330*
439Alte lucrări speciale de construcţii
4391Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii2030*4522*4390*
4399Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.4521*4522* 4524* 4525*4545*

4550

4390*
SECŢIUNEA GCOMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
45Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
451Comerţ cu autovehicule
4511Comerţ cu  autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)5010*4510*
4519Comerţ cu  alte autovehicule5010*4510*
452Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5020*4520
453Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
4531Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule5030*4530*
4532Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule5030*4530*
454Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4540Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor50404540
46Comerţ cu ridicata cu excepţa comerţului cu autovehicule şi motociclete
461Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata
4611Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile  şi cu semifabricate51114610*
4612Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie51124610*
4613Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii51134610*
4614Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane51144610*
4615Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie51154610*
4616Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele51164610*
4617Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun51174610*
4618Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.51184610*
4619Intermedieri în comerţul cu produse diverse51194610*
462Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii
4621Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat512151254620*
4622Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor51224620*
4623Comerţ cu  ridicata al animalelor vii51234620*
4624Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate51244620*
463Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului
4631Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor5131*5138*4630*
4632Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne51324630*
4633Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile51334630*
4634Comerţ cu ridicata al băuturilor5134*4630*
4635Comerţ cu ridicata al produselor din tutun51354630*
4636Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase51364630*
4637Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente51374630*
4638Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte5138*4630*
4639Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun51394630*
464Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum
4641Comerţ cu ridicata al produselor textile51414641*
4642Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei51424641*
4643Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor5143*5147*4649*
4644Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere5144*4649*
4645Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie51454649*
4646Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice51464649*
4647Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat5147* 5143*4649*
4648Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor5147*4649*
4649Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc5147*5144*4649*
465Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii
4651Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui51844651
4652Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii5143*51864652
466Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri
4661Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor51884653
4662Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte51814659*
4663Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii51824659*
4664Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat51834659*
4665Comerţ cu ridicata al mobilei de birou5185*4659*
4666Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou5185*4659*
4669Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente51874659*
467Comerţ cu ridicata specializat al altor produse
4671Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate51514661
4672Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice51524662
4673Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare5153 5144* 5147*4663*
4674Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire51544663*
4675Comerţ cu ridicata al produselor chimice5155*4669*
4676Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare5155*51564669*
4677Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor51574669*
469Comerţ cu ridicata nespecializat
4690Comerţ cu ridicata nespecializat51904690
47Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor
471Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate
4711Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare,  băuturi şi tutun52114711
4719Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare52124719
472Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate
4721Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate52215227*4721*
4722Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate52224721*
4723Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate52234721*
4724Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate52244721*
4725Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate52254722
4726Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate52264723
4729Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate5227*4721*
473Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4730Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate50504730
474Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate
4741Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui în magazine specializate5248*4741*
4742Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru  telecomunicaţii în magazine specializate5248*4741*
4743Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate5245*4742
475Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate
4751Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate52414751
4752Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate52464752
4753Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate5244* 5248*4753
4754Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate5245*4759*
4759Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de  iluminat şi al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate5244* 5245*5248*4759*
476Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate
4761Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate5247*4761*
4762Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate5247*4761*
4763Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate5245*4762
4764Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate5248*4763
4765Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate5248*4764
477Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate
4771Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate52424771*
4772Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate52434771*
4773Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate52314772*
4774Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate52324772*
4775Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate52334772*
4776Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate5248*4773*
4777Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate5248*4773*
4778Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate5248*4773*
4779Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine5250 5263*4774
478Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4781Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe5262*4781
4782Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe5262*4782
4789Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse5262*4789
479Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe
4791Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet5261 5263*4791
4799Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor5263*4799
SECŢIUNEA H – TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
49Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
491Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4910Transporturi interurbane de călători pe calea ferată6010*4911
492Transporturi de marfă pe calea ferată
4920Transporturi de marfă pe calea ferată6010*4912
493 Alte transporturi terestre de călători
4931Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători6021*4921
4932Transporturi cu taxiuri60224922*
4939Alte transporturi terestre de călători n.c.a.6021*6034922*
494Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
4941Transporturi rutiere de mărfuri6024*4923*
4942Servicii de mutare6024*4923*
495Transporturi prin conducte
4950Transporturi prin conducte60304930
50Transporturi pe apă
501Transporturi maritime şi costiere de pasageri
5010Transporturi maritime şi costiere de pasageri6110*5011
502Transporturi maritime şi costiere de marfă
5020Transporturi maritime şi costiere de marfă6110*5012
503Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
5030Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare6120*5021
504Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5040Transportul de marfă pe căi navigabile interioare6120*5022
51Transporturi aeriene
511Transporturi aeriene de pasageri
5110Transporturi aeriene de pasageri6210* 6220*5110
512Transporturi aeriene de marfă şi transporturi spaţiale
5121Transporturi aeriene de marfă6210* 6220*5120*
5122Transporturi spaţiale6230*5120*
52Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
521Depozitări
5210Depozitări63125210
522Activităţi anexe pentru transporturi
5221Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre1110*6321 5020* 6010*5221
5222Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă1110*6110*6120*

6322*

5222
5223Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene6230*6323*5223
5224Manipulări63115224
5229Alte activităţi anexe transporturilor6340*5229
53Activităţi de poştă şi de curier
531Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5310Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal6411*5310
532Alte activităţi poştale şi de curier
5320Alte activităţi poştale şi de curier64125320
SECŢIUNEA IHOTELURI ŞI RESTAURANTE
55Hoteluri şi alte facilităţi de cazare
551Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5510Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare55105510*
552Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată5521* 5523*5510*
553Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5530Parcuri pentru rulote, campinguri şi  tabere5521*55225520
559Alte servicii de cazare
5590Alte servicii de cazare5523*5590
56Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
561Restaurante
5610Restaurante55305610
562Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie
5621Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente5552*5621
5629Alte servicii de alimentaţie n.c.a.55515552*5629
563Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5630Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor55405630
SECŢIUNEA JINFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
58Activităţi de editare
581Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare
5811Activităţi de editare a cărţilor2211* 7240*5811
5812Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare2211* 7240*5812
5813Activităţi de editare a ziarelor2212 7240*5813*
5814Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor2213 7240*5813*
5819Alte activităţi de editare22152222*7240*5819
582Activităţi de editare a produselor software
5821Activităţi de editare a jocurilor de calculator7221* 7240*5820*
5829Activităţi de editare a altor produse software7221* 7240*5820*
59Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
591Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
5911Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune9211* 9220*5911
5912Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune9211*5912
5913Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune92125913
5914Proiecţia de filme cinematografice92135914
592Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
5920Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală22147240*7487* 9211* 9220*5920
60Activităţi de difuzare şi transmitere de programe
601Activităţi de difuzare a programelor de radio
6010Activităţi de difuzare a programelor de radio6420*9220* 7240*6010
602Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6020Activităţi de difuzare a programelor de televiziune9220*6420*7240*6020
61Telecomunicaţii
611Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
6110Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu6420*6110
612Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu
6120Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)6420*6120
613Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
6130Activităţi de telecomunicaţii prin satelit6420*6130
619Alte activităţi de telecomunicaţii
6190Alte activităţi de telecomunicaţii6420*6190
62Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
620Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
6201Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)7221*7222*7240*6201
6202Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei7210 7222*6202*
6203Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul7230*6202*
6209Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei3002*7222*72606209
63Activităţi de servicii informatice
631Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe7230* 7240*6311
6312Activităţi ale portalurilor web7240*6312
639Alte activităţi de servicii informaţionale
6391Activităţi ale agenţiilor de ştiri9240*6391
6399Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a7487*6399
SECŢIUNEA KINTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI
64Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
641Intermediere monetară
6411Activităţi ale băncii centrale (naţionale)65116411
6419Alte activităţi de intermedieri monetare65126419
642Activităţi ale holdingurilor
6420Activităţi ale holdingurilor7415* 6523*6420
643Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
6430Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare6523*6430
649Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
6491Leasing financiar65216491
6492Alte activităţi de creditare6522*6492
6499Alte intermedieri financiare n.c.a.6523*6522*6499
65Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
651Activităţi de asigurări
6511Activităţi de asigurări de viaţă6601*6511
6512Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)6603*6512
652Activităţi de reasigurare
6520Activităţi de reasigurare6601*6602*6603*6520
653Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
6530Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)6602*6530
66Activităţi auxiliare pentru  intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
661Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de  asigurări şi fonduri de pensii
6611Administrarea pieţelor financiare67116611
6612Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare6712*6713*6612
6619Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii6713*6619
662Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
6621Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor6720*6621
6622Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări6720*6622
6629Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii6720*6629
663Activităţi de administrare a fondurilor
6630Activităţi de administrare a fondurilor6712*6630
SECŢIUNEA LTRANZACŢII IMOBILIARE
68Tranzacţii imobiliare
681Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6810Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii70126810*
682Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6820Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate70206810*
683Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract
6831Agenţii imobiliare70316820*
6832Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract7032*6820*
SECŢIUNEA MACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
69Activităţi juridice şi de contabilitate
691Activităţi juridice
6910Activităţi juridice74116910
692Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
6920Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal74126920
70Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
701Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
7010Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate7415*7010
702Activităţi de consultanţă în management
7021Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării7414*7020*
7022Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management7414* 0501*7020*
71Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică
711Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
7111Activităţi de arhitectură7420*7110*
7112Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea7420*7110*
712Activităţi de testări şi analize tehnice
7120Activităţi de testări şi analize tehnice74307120
72Cercetare-dezvoltare
721Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie
7211Cercetare-dezvoltare în biotehnologie7310*7210*
7219Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie7310*7210*
722Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
7220Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste7320 7310*7220
73Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei
731Publicitate
7311Activităţi ale agenţiilor de publicitate7440*7310*
7312Servicii de reprezentare media7440*7310*
732Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7320Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice74137320
74Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice
741Activităţi de design specializat
7410Activităţi de design specializat7487*7410
742Activităţi fotografice
7420Activităţi fotografice74819240*7420
743Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7430Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)7485*7490*
749Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.
7490Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice n.c.a.6340*7487*7414*

7420*

7460*

7490*
75Activităţi veterinare
750Activităţi veterinare
7500Activităţi veterinare85207500
SECŢIUNEA NACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
77Activităţi de închiriere şi  leasing
771Activităţi de închiriere şi  leasing cu autovehicule
7711Activităţi de închiriere şi  leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare71107710*
7712Activităţi de închiriere şi  leasing cu autovehicule rutiere grele7121*7710*
772Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri personale şi gospodăreşti
7721Activităţi de închiriere şi  leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv7140*7721
7722Închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)7140*7722
7729Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.7140*7729
773Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini,  echipamente şi bunuri tangibile
7731Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole71317730*
7732Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii7132*7730*
7733Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare)71337730*
7734Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă71227730*
7735Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian71237140*7730*
7739Activităţi de închirierea şi leasing cu alte maşini,  echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.7121*7132*71347730*
774Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7740Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)7487*7740
78Activităţi de servicii privind forţa de muncă
781Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7810Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă7450* 9272*7810
782Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului7450*7820
783Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7830Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă7450*7830
79Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
791Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor
7911Activităţi ale agenţiilor turistice6330*7911
7912Activităţi ale tur-operatorilor6330*7912
799Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
7990Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică6330* 9232* 9234* 9262* 9272*7920
80Activităţi de investigaţii şi protecţie
801Activităţi de protecţie şi gardă
8010Activităţi de protecţie şi gardă7460*8010
802Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8020Activităţi de servicii privind sistemele de securizare4531* 7460*8020
803Activităţi de investigaţii
8030Activităţi de investigaţii7460*8030
81Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
811Activităţi de servicii suport combinate
8110Activităţi de servicii suport combinate7032* 7514*8110
812Activităţi de curăţenie
8121Activităţi generale de curăţenie a clădirilor7470*8121
8122Activităţi specializate de curăţenie7470*8129*
8129Alte activităţi de curăţenie9003* 7470*8129*
813Activităţi de înteţinere peisagistică
8130Activităţi de înteţinere peisagistică0141*8130
82Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
821Activităţi de secretariat şi servicii suport
8211Activităţi combinate de secretariat7485*8211
8219Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat7485* 6411*8219
822Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8220Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)74868220
823Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8230Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor7487*8230
829Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8291Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului7487*8291
8292Activităţi de ambalare74828292
8299Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.7485*7487* 7513*8299
SECŢIUNEA O -ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
84Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public
841Administraţie publică generală, economică şi socială
8411Servicii  de administraţie publică generală7511 7514*8411
8412Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială75128412
8413Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice7513*8413
842Activităţi de servicii pentru societate
8421Activităţi de afaceri externe7521*8421
8422Activităţi de apărare naţională75228422
8423Activităţi de justiţie75238423*
8424Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă75248423*
8425Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora75258423*
843Activităţi de protecţie socială obligatorie
8430Activităţi de protecţie socială obligatorie75308430
SECŢIUNEA P – ÎNVĂŢĂMÂNT
85Învăţământ
851Învăţământ preşcolar
8510Învăţământ preşcolar8010*8510*
852Învăţământ primar
8520Învăţământ primar8010*8510*
853Învăţământ secundar
8531Învăţământ secundar general80218521
8532Învăţământ secundar, tehnic sau profesional8022 8042* 6323*6322*8522
854Învăţământ superior
8541Învăţământ superior non-universitar8030*8530*
8542Învăţământ superior universitar8030*8530*
855Alte forme de învăţământ
8551Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional8042* 9262* 9305*8541
8552Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii)8042* 9234*8542
8553Şcoli de conducere (pilotaj)80418549*
8559Alte forme de învăţământ n.c.a.8042*8549*
856Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
8560Activităţi de servicii suport pentru învăţământ7414*8550
SECŢIUNEA QSĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
86Activităţi referitoare la sănătatea umană
861Activităţi de asistenţă spitalicească
8610Activităţi de asistenţă spitalicească8511*8610
862Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică
8621Activităţi de asistenţă medicală generală8512*8620*
8622Activităţi de asistenţă medicală specializată8512*8620*
8623Activităţi de asistenţă stomatologică85138620*
869Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8690Alte activităţi referitoare la sănătatea umană8514*8690
87Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare
871Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
8710Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală8514*8710
872Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
8720Activităţi ale centrelor de recuperare pshică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale8531* 8511* 8514*8720
873Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8730Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure8531* 8514*8730
879Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
8790Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.8531*8790
88Activităţi de asistenţă socială, fără cazare
881Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8810Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure8532*8810
889Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare
8891Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii8532*8890*
8899Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.8532* 7521*8890*
SECŢIUNEA RACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
90Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
900Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
9001Activităţi de interpretare artistică (spectacole)9231* 9234*9000*
9002Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)9231*9232*9234*9000*
9003Activităţi de creaţie artistică9231* 9240*9000*
9004Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole9232*9000*
91Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
910Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale
9101Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor9251 7514*9101
9102Activităţi ale muzeelor9252*9102*
9103Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic9252*9102*
9104Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale  rezervaţiilor naturale92539103
92Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
920Activităţi  de jocuri de noroc şi pariuri
9200Activităţi  de jocuri de noroc şi pariuri92719200
93Activităţi spotive, recreative şi distractive
931Activităţi sportive
9311Activităţi ale bazelor sportive92619311*
9312Activităţi ale cluburilor sportive9262*9312
9313Activităţi ale centrelor de fitness9304*9311*
9319Alte activităţi sportive9262*9319
932Alte activităţi recreative şi distractive
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţii92339321
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.9234*9272* 9262*9329
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
94Activităţi asociative diverse
941Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale
9411Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale91119411
9412Activităţi ale organizaţiilor profesionale91129412
942Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
9420Activităţi ale sindicatelor salariaţilor91209420
949Alte activităţi asociative
9491Activităţi ale organizaţiilor religioase91319491
9492Activităţi ale organizaţiilor politice91329492
9499Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.0150* 91339499
95Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
951Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
9511Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice7250*9511
9512Repararea echipamentelor de comunicaţii3220* 5274*9512
952Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic5272*9521
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină2932*5272*9522
9523Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele52715274*9523
9524Repararea mobilei şi a furniturilor casnice3611* 3612*3614*9524
9525Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor52739529*
9529Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.1740*3630* 3640* 5274*9529*
96Alte activităţi de servicii
960Alte activităţi de servicii
9601Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din  blană93019601
9602Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare93029602
9603Activităţi de pompe funebre şi similare93039603
9604Activităţi de întreţinere corporală9304*9609*
9609Alte activităţi de servicii n.c.a.5274*9305*9609*
SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
97Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
970Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic
9700Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic95009700
98Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu
981Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9810Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu96009810
982Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9820Activităţi ale gospodăriilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii97009820
SECŢIUNEA U – ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR  EXTRATERITORIALE
99Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
990Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
9900Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale99009900

 

Citeste mai mult +