Dizolvare Firma

DIZOLVARE  FIRMA ( SOCIETATE COMERCIALA )

 Dizolvarea firmei ( societatii )reprezinta o etapa in procesul de incetare a personalitatii juridice a acestora.

Dizolvarea unei firme se poate produce:  pe baza unei hotarari a asociatilor; prin hotararea instantei judecatoresti; in virtutea legii (de drept)

Desfiintarea unei firme parcurge, in general, doua etape: dizolvarea si radierea, dar sunt situatii  cand, asociatii nu se inteleg cu privire la impartirea bunurilor,  apare si o alta etapa, intermediara – lichidarea firmei.

Dizolvarea societatii este acel mod de incetare a societatii comerciale in cazurile prevazute de lege si care asigura premisele lichidarii patrimoniului social.

Prin dizolvare societatea comercială nu se desfiinţează, ea îşi continuă existenţa juridică, însă numai pentru operaţiunea de lichidare.  Odata  cu inceperea  dizolvarii firmei, aceasta nu-si  mai poate desfasura  activitatile  economice  pentru care a fost constituita.

Legea nr.31/ 1990 prevede cauze comune, generale de dizolvare a societatilor comerciale si cauze specifice fiecarei forme de societate.  Fiecare din etapele de dizolvare,  lichidare, radiere  presupune intocmirea  unor documentatii  si efectuarea  unor demersuri.

Pentru detalii despre costuri click aici .

De retinut:  Etape  inchidere  firma

Dizolvare firma

Dizolvarea unei firme pote fi consecinta  unei situatii de drept sau de fapt, poate fi manifestarea vointei asociatilor (cazul dizolvarii voluntare), a unor terte persoane, institutii (ca sanctiune), a anumitor  imprejurari, factori  externi.

Lichidare firma

In cazul  unei lichidari voluntare, dupa stingerea datoriilor pe care le are firma catre creditori, asociatii pot decide cu privire la repartizarea activelor  care au ramas.

Daca asociatii nu ajung la un acord cu privire la repartizarea activelor ramase, procedura de lichidare se deruleaza asa cum prevede legea, respective cu numire de lichidator.

In cazul unei societati cu unic asociat, dupa plata eventualelor  datorii catre creditorii firmei, patrimonial societatii va fi transmis catre asociatul unic.

Societatea comerciala isi  inceteaza existenta  la data expirarii termenului de introducere a opozitiei (daca nu s-a facut opozitie) sau de la data la care a devenit irevocabila  hotararea  de respingere a opozitie (cazul in care datoriile au fost achitate).

Radierea firmei

Ultima etapa  pentru incetarea personalitatii juridice a unei firme este etapa de radiere.  Urmare a acesteia se va elibera un Certificat de radiere.

1. Cauze comune de dizolvare a societatilor comerciale

Conform art.227 alin. (1) din Legea nr.31/ 1990 acestea sunt urmatoarele:
a) -trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
b) -imposibilitatea realizarii obiectului de activitate
c) -declararea nulitatii societatii
d) -hotararea adunarii generale
e) -hotararea tribunalului
f)  -falimentul societatii
g) -alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii

a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
Prelungirea societatii este posibila prin vointa asociatilor cu conditia ca aceasta sa aiba loc cu un an inainte de expirarea duratei stabilite in actul constitutiv.
In cazul in care asociatii nu sunt consultati cu cel putin un an inainte de expirarea duratei societatii cu privire la eventuala prelungire a acesteia, la cererea oricaruia dintre asociati tribunalul va putea dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii.
Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial ( daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii).
Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei si se depune la Oficiul Registrului Comertului.
In cazul admiterii opozitiei, asociatii trebuie sa opteze in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, fie pentru a renunta la prelungire, fie pentru a exclude din societate pe asociatul debitor, caz in care drepturile cuvenite asociatului debitor se vor calcula pe baza ultimului bilant contabil aprobat.

b) Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate
Asociatii au doua posibilitati:
-fie de a modifica obiecul de activitate in conditiile art.204 din Legea nr.31/1990, republicata
-fie de a hotara dizolvarea societatii

c) Declararea nulitatii societatii
Declararea nulitatii societatii va intervenii pe baza hotararii pronuntate de instanta de judecata prin care se constata nerespectarea conditiilor de fond si de forma impuse de normele imperative privind constituirea societatilor comerciale. Nulitatea actului constitutiv atrage nulitatea societatii infiintate in baza lui.

d) Hotararea adunarii generale
Asociatii sunt liberi sa aprecieze motivele pentru care decid dizolvarea societatii. Conform art.231 alin.(1) din Legea 31/1990,  acestia pot reveni asupra hotararii luate (cu majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv), atat timp cat nu s-a facut nici o repartitie din activ.
Conform art.231 alin.(3) din Legea nr.31/1990 creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia. Opozitia se judeca in camera de consiliu  a tribunalului,  cu citarea partilor.

e) Hotararea tribunalului
Dizolvarea societatii comerciale este posibila si ca urmare a unei hotarari judecatoresti, la cererrea oricarui asociat pentru motive temeinice( de exemplu, neintelegerile grave dintre asociati care impiedica functionarea societatii). Neintelegerile grave dintre asociati si temeinicia acestora vor fi apreciate de instanta de judecata in functie de probele administrate in cauza.

f) Falimentul societatii
In cazul in care instanta de judecata dispune falimentul unei societati comerciale, evident societatea se va dizolva urmand a fi radiata din registrul comertului.

g) Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii
Conform art.237 alin.(1) din Legea nr.31/1990 la cererea Camerei de Comert si Industrie teritoriala sau a oricarei persoane interesate, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
– societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni
– societatea nu a depus timp de 3 ani consecutiv bilantul contabil sau alte acte care, porivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comertului
– societatea si-a incetat activitatea sau nu are sediu cunoscut, ori asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta
Este exceptata situatia in care societatea a fost in inactivitatea temporara, iar durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.
Impotriva hotararii orice persoana interesata poate face apel, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

2. Alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii

Conform art. 222 alin (1) lit. g) din Legea nr.31/1990, societatea se poate dizolva şi prin alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii.

În categoria cauzelor de dizolvare prevăzute de lege s-au introdus şi cele prevăzute în art. 232 din Legea nr. 31/1990. Astfel la cererea Camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau a oricărei persoane interesate, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii, în cazurile în care: a) societatea nu mai are organe statutare sau nu se mai pot întruni; b) societatea nu a depus, timp de 3 ani consecutivi, bilanţul contabil sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Oficiul Registrului Comerţului; c) societatea şi-a încetat activitatea sau nu are sediu cunoscut ori asociaţii au dispărut sau nu au domiciliul ori reşedinţa cunoscută (art.232 alin (1) din Legea nr. 31/1990).

3. Cauze speciale de dizolvare a societatilor comerciale in functie de fiecare forma de societate reglementata de lege

Dizolvarea societatilor cu raspundere limitata

SRL-ul se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul social sau, dupa caz, al micsorarii sub minimul legal de 200 RON ori prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur.

Sunt exceptate urmatoarele situatii:
-in termen de 2 luni de la data constatarii pierderii sau micsorarii capitalului social, acesta este intregit sau este redus la suma ramasa ori la minimul legal de 200 RON
-in actul constitutiv exista clauza de continuare a activitatii societatii cu mostenitorii celui decedat
-asociatul ramas in urma deschiderii procedurii falimentului fata de ceilalti asociati ori a incapacitatii, excluderii, retragerii sau decesului acestora, hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic

Aspecte procedurale privind dizolvarea societatilor comerciale

In cazul procedurii dizolvarii voluntare ( prin hotararea adunarii generale) sunt necesare urmatoarele acte si operatiuni:
– hotararea adunarii generale a asociatilor in care se arata si modul de lichidare a patrimoniului
– intocmirea actului aditional in forma autentica
– depunerea la ORC a actului aditional, pentru a fi inscris in registru si publicarea lui in Monitorul Oficial, insotit de bilantul  contabil  de lichidare;
– inscrierea mentiunii de dizolvare, in registrul comertului, dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional in Monitorul Oficial.

Oficiul Registrului Comertului va inregistra mentiunea de dizolvare daca sunt depuse urmatoarele acte:
– actul aditional autentificat
– dovada publicarii actului aditional in Monitorul Oficial
– declaratia administratorului pe proprie raspundere ca in termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional tertii nu au facut opozitie
– dovada achitarii taxei de mentiuni la registrul comertulului
Lichidatorii vor depunde specimene de semnatura la ORC, dupa care urmeaza procedura de radiere a societatii din Registrul Comertului. Cererea de radiere intocmita de lichidator va fi insotita de:
– bilantul de lichidare vizat de Administratia Financiara
– certificatul fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte ca societatea nu are datorii catre stat
– originalele documentelor emise de registrul comertului
– raportul lichidatorului privind modul de repartizare a activului si de stingere a pasivului
– declaratia lichidatorului cu privire la exactitatea operatiunilor efectuate

Societatea comerciala isi inceteaza existenta deci personalitatea juridica din momentul radierii ei din Registrul Comertului.
Aceeasi procedura trebuie urmata si in cazul dizolvarii de drept a unei societati.
Daca societatea se dizolva pe baza unei hotarari judecatoresti in care sunt desemnati si lichidatorii aceasta se va publica in MO si se va depune la ORC insotita de celelate acte mentionate mai sus.

LICHIDAREA / RADIEREA   FIRMEI

Dupa terminarea operatiunilor de repartizare a activului net intre asociati, procedura lichidarii societatii comerciale este incheiata.

Potrivit art. 260 din Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa solicite Oficiului Registrului Comertului radierea inmatricularii din Registrul Comertului in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net intre asociati.