Infiintare ONG

INFIINTARE   O.N.G. – ASOCIATII si FUNDATII

Organizatiile non-guvernamentale (ONG-urile) sunt structuri juridice de natura privata,  independente de institutiile statului, avand capacitatea de a lua decizii in nume propriu si  de a raspunde legal pentru consecintele aplicarii acestor decizii.

Organizatiile neguvernamentale se pot constitui pentru un scop de interes public sau  colectiv precum si in interesul personal, nepatrimonial, al membrilor. Caracteristica de  baza a acestui tip de entitate este data de interzicerea distribuirii excedentului financiar  catre membri, motiv pentru care ONG-urile se mai numesc si organizati i non-profit , nepatrimoniale sau fara scop lucrativ.

Asociaţiile şi fundaţiile, persoane juridice de drept privat se pot constitui în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005

Pentru infiintarea unui ONG sunt necesare cel putin 3 persoane fizice sau/si juridice.

 Pentru a afla informatii despre tarife infiintare ONG    click aici

ETAPE  INFIINTARE O.N.G.

1. Rezervarea denumirii

2. Sediul

3. Intocmirea actelor

 • Actul constitutiv
 • Statutul

4. Constituirea patrimoniului initial

5. Cazierul fiscal al fondatorilor

6. Dobandirea personalitatii juridice

7. Legalizate incheierii civile; inscrierea in Registrul

Asociatiilor si Fundatiilor

8. Certificatul de inregistrare fiscala

9. Stampila si imprimatele cu regim special

10. Deschiderea contului bancar

11. Modificarea Statutului si a Actului constitutiv

12.  Infiintarea federatiilor; particularitati

13. Deosebiri  intre Asociatii si Fundatii

14. Legislatie utila

 1. Rezervarea denumirii.

Primul pas in infiintarea unei organizatii non-profit este obtinerea dovezii ca denumirea  aleasa de voi este conforma cu legea si ca nu a fost deja folosita sau rezervata de altcineva.  Dovada disponibilitatii denumirii se obtine de la Ministerul Justistiei, in baza unei cereri.

Termenul de trimiterea a raspunsului este de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii..

Valabilitatea dovezii este de 3 luni de la data emiterii. Dovada se poate prelungi, in caz de   nevoie; in aceasta situatie trebuie sa faceti cererea de prelungire cel tarziu in ziua expirarii  dovezii initiale.

 2. Sediul social

Legea prevede necesitatea existentei unui sediu (social) pentru Asociatie/Fundatie.  Astfel,  se va  incheia  un Contract de imprumut de folosinta sau Contract de Comodat.

–  Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de Contractul de

inchiriere  si bineinteles de acordul proprietarului. In cazul  imobilelor aflate sub ipoteca, se cere acceptul oficial al bancii creditoare.

–  Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati cu

destinatie rezidentiala (bloc, vila), se mai cer urmatoarele:

-Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu

semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Asociatiei in

apartamentul respectiv).

-Acordul Asociatiei de Proprietari. Acordul se da pe un formular- tip, adresati-va

administratorului imobilului.

 3. Intocmirea actelor

Actele in baza carora veti cere acordarea personalitatii juridice organizatiei voastre se  numesc Statut si respectiv Act constitutiv.

Ambele se incheie in forma autentificata de notar sau atestata de un avocat, in mai multe  exemplare (preferabil, cate 5-6 din fiecare), va asiguram atestarea documentelor de catre avocatul firmei noastre.

Trimiteti propunerea voastra pentru aceste acte, pentru a le citi si  eventual a face observatii pe marginea lor, cu cateva zile inainte de data la care v-ati  propus atestarea.

Actul Constitutiv si Statutul

Actul constitutiv consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a Asociatiei si

desemneaza organele de conducere. Actul trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii  absolute, datele si mentiunile prevazute la art. 6, alin. 2 Legea 246/2005.

Statutul defineste scopul si obiectivele Asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile

membrilor etc. si trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii absolute, datele si mentiunile  prevazute la art. 6, lin. 3, din Legea 246/2005.

4. Constituirea patrimoniului initial

Va trebui acum sa constituiti patrimoniul initial minim necesar infiintarii ONG-ului.

Aceasta se face prin deschiderea unui depozit bancar si are, pentru o asociatie non-profit,  un cuantum egal cu un salariu minim brut pe economie (1700 lei).

Patrimoniul se constituie prin depunerea banilor la o unitate bancara sub forma de  “patrimoniu initial”. Trebuie sa completati un formular, sa anexati o copie xerox dupa actul  constitutiv autentificat si sa achitati o taxa de deschidere de cont. Veti primi un extras de cont doveditor.

Banii raman blocati pana la obtinerea hotararii judecatoresti de infiintare, cand veti putea  transfera banii intr-un cont bancar propriu-zis.

Daca doriti, puteti constitui patrimoniul initial din sume mai mari fata de minimul prevazut  de lege. Oricum cuantumul trebuie sa fie mentionat in Statut.

5. Cazierul fiscal al fondatorilor

Fondatorii (asociatii) trebuie sa obtina si cazierul fiscal personal.

Obligativitatea prezentarii acestuia este mentionata de OG nr. 75/2001 privind organizarea   si functionarea cazierului fiscal, cu modificarile ulterioare, care, la art. 8. aliniatul 1,  prevede ca:  “Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:[…]    b) la solicitarea înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, a asociaţiilor şi fundaţiilor,   de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora; […]“  Cazierul fiscal este eliberat de Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice  de care apartine domiciliul solicitantului.

Valabilitate: Cazierul Fiscal are valabilitate doar 30 zile de la data eliberarii!

6. Dobandirea personalitatii juridice

Puneti intr-un dosar cu sina urmatoarele acte, in aceasta ordine:

 • cererea de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice;
 • dovada rezervarii  disponibilitatii denumirii;
 • patru exemplare de pe Actul constitutiv si Statut;
 • actele doveditoare ale sediului social  si patrimoniului initial;
 • cazierul fiscal al asociatilor-fondatori;
 • un timbru judiciar de 19 lei;
 • chitanta doveditoare a achitarii taxei de timbru judiciar

Dosarul se depune la Judecatoria pe raza careia se afla sediul si care urmeaza sa va acorde  personalitatea juridica.

7. Legalizarea incheierii civile; inscrierea in Registrul  asociatiilor si fundatiilor

Certificatul de inscriere, incheierea judecatoreasca si Statutul sunt cele mai importante acte  ale organizatiei si dovedesc existenta persoanei juridice pe care ati infiintat-o.

8. Certificatul de inregistrare fiscala

Pentru a putea desfasura orice operatiuni financiare aveti nevoie de un Certificat de  Identificare  Fiscala, numit  si Cod Fiscal.

La Administratia Finantelor Publice de care apartine locatia in care aveti sediul, depuneti  un dosar cuprinzand:

 • Doua formulare “cod 010″ (010 (cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1; completate;
 • Statut (copie);
 • Act constitutiv (copie);
 • Incheierea judecatoreasca de infiintare (copie) si  Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (copie);

9. Stampila si imprimatele cu regim special

Certificarea actelor emise in numele organizatiei se face prin semnatura persoanelor  autorizate si parafarea cu o stampila.

10. Deschiderea contului bancar

Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti-va cont la orice banca va convine,  eventual chiar la banca unde ati depus patrimoniul, pentru simplificarea procedurilor.

11. Modificarea Statutului si a Actului constitutiv

Modificarea Statutului si a Actului Constitutiv trebuie  facuta ori  de cate ori aveti de  facut modificari in aceste acte, de exemplu:

 • schimbarea denumirii;
 • schimbarea sediului;
 • modificarea obiectului de activitate/scopului;
 • modificarea duratei de functionare, etc.

Puteti modifica statutul fie prin act aditional, fie prin refacerea pur si simplu a intregului  statut si a actului constitutiv (actualizarea lor).

Atentie: Pentru primirea de noi membri si retragerea calitatii de membru se respecta  procedura prevazuta in statutul asociatiei – aceste chestiuni nu sunt supuse nici unei  proceduri reglementate de lege.

Procedura de modificare este urmatoarea:

1. Odata centralizate, remiteti propunerile de modificare a statutului unui notar public sau   unui avocat (pentru verificare, ca sa nu aiba vreun viciu juridic).

2. Convocati, in conformitate cu prevederile statutului in vigoare, Adunarea Generala   (pentru cazul unei asociatii) sau reuniunea Consiliului Director (daca aveti o fundatie),  avand pe ordinea de zi modificarea statutului. Aveti grija sa trimiteti din timp propunerile

de modificare, spre a fi luate la cunostinta, tuturor participantilor. Procesul-verbal de  sedinta trebuie semnat (recomandam in 5 exemplare) de catre participanti. Mentionati in  procesul-verbal al Adunarii o persoana din conducere va fi imputernicita cu derularea  formalitatilor pentru modificarea statutului; altfel, va trebui ca toti membrii conducerii sa  mearga impreuna pentru restul procedurii.

4. Autentificati la notar sau certificati la avocat noul statut si procesul-verbal al sedintei (in  5 exemplare fiecare).

5. Platiti la trezorerie, in contul bugetului de stat, taxa de timbru. Pastrati o copie a  chitantei pentru contabilitate – originalul se depune la dosar la judecatorie. Veti avea  nevoie si de timbre judiciare. Intrebati la judecatorie ce valoare trebuie sa aiba taxele si  timbrele.

6. Depuneti la Judecatoria pe raza careia se afla sediul organizatiei un dosar care contine:

 • statutul nou, autentificat (4 exemplare originale);
  • procesul-verbal, autentificat, al sedintei Adunarii Generale in care s-a   aprobat modificarea statutului (4 exemplare originale);
  • chitanta doveditoare a platii taxei de timbru;
  • timbrul judiciar;
  • vechiul statut, copie;
  • sentinta judecatoreasca de infiintare, copie;
   • certificatul de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial, in original;
   • cerere-tip completata si semnata in fata judecatorului de serviciu de catre persoana imputernicita prin procesul-verbal sa indeplineasca formalitatile de modificare a statutului, conform Anexei 3 a OMJ nr. 954/2000 – vezi mai jos.

7. Judecatorul de serviciu verifica si semneaza dosarul, iar la registratura  va  primi un numar de inregistrare.

12.  Infiintare  FEDERATII.

Federatia – este o persoana juridica non-profit alcatuita din cel putin doua asociatii sau fundatii.

Procedura dobandirii personalitatii juridice in cazul federatiilor are urmatoarele particularitati (cf. Legii nr. 246/2005), fata de situatia constituirii unei asociatii:

1. Registrul in care se inscrie persoana juridica nou constituita se numeste Registrul Federatiilor si se afla la grefa tribunalului la care se desfasoara procedura de dobandire a personalitatii juridice.
2. Cererea de inscriere in Registrul federatiilor se solutioneaza de tribunalul judetean in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Adica, spre exemplu, daca sediul federatiei este in sectorul 5 Bucuresti, cererea de inscriere se depune la Tribunalul Municipiului Bucuresti (si nu la Judecatoria sectorului 5, ca in cazul unei asociatii).

Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.

13.  DEOSEBIRILE  DINTRE ASOCIATII SI FUNDATII

Deosebirile dintre asociatii si fundatii se refera in principal la:

– obiectul celor doua forme de asociere, difera in sensul ca, in timp ce la asociatie obiectul este acela de a realiza unele activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, in interesul asociatiilor personal nepatrimonial, in timp ce fundatia are drept scop realizarea unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi;
– nr. de persoane care constituie aceste doua forme de asociere(la asociatii este vorba de trei sau mai multe persoane, iar la fundatie este vorba de una sau mai multe persoane);
– capitalul social initial al celor doua forme de asociere(la asociatie acesta este de cel puţin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, iar la fundatie este de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei);
– organele de conducere ale celor doua forme de asociere difera dupa cum urmeaza: la asociatie acestea sunt formate din adunarea generala, consiliul director, cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori, iar la fundatie acesta este format din consiliul director si cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori);
– veniturile celor doua forme de asociere sunt in principal aceleasi cu exceptia faptului ca la fundatie nu pot constitui venituri cotizatiile membrilor;

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite.

Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor. Insa fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor. Scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Poate fi de interes general sau comunitar.

In situatia in care o organizatie nonprofit realizeaza atat activitati cu scop nelucrativ, cat si activitati economice, ea este obligata a contabiliza distinct cele doua tipuri de activitati in evidenta contabila  proprie.

In consecinta, organizatia non-profit va avea la sfarsitul exercitiului financiar doua rezultate contabile:
1. rezultatul din activitatea fara scop lucrativ, denumit excedent  din activitati fara scop lucrativ, daca veniturile sunt mai mari decat cheltuielile, sau deficit  din activitati fara scop lucrativ, in situatia inversa;
2. rezultatul din activitatea economica, denumit excedent  din activitati economice sau, dupa caz, deficit  din activitati economice.

Determinarea rezultatului impozabil se realizeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile incorporate in rezultatul contabil si se corecteaza prin adaugarea elementelor nedeductibile fiscal si prin scaderea elementelor neimpozabile.

La calculul rezultatului impozabil al organizatiilor nonprofit se au in vedere numai veniturile si cheltuielile aferente activitatilor economice desfasurate.

Rezultatul impozabil si impozitul pe rezultatul brut al activitatilor economice se calculeaza si se evidentiaza trimestrial, cumulat de la inceputul anului fiscal. Impozitul pe rezultatul brut datorat pentru anul in curs  se calculeaza ca diferenta intre impozitul pe rezultat cumulat de la inceputul anului si impozitul pe rezultat datorat pentru trimestrul precedent.

Conform dispozitiilor art.15 alin. 2 si 3 Cod  fiscal,  organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:
a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
e) donatiile si banii sau bunurile primite prin sponsorizare;
f) dividendele si dobanzile obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din venituri scutite;
g) veniturile pentru care se datoreaza impozite pe spectacole;
h) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
i) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente  de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
j) veniturile exceptionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
k) veniturile obtinute din reclama si publicitate, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert  si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale.

Organizatiile nonprofit sunt scutite de la plata impozitului pe profit si pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit, prevazuta la alin. (2). Organizatiile prevazute in prezentul alineat datoreaza  impozit  pe profit pentru partea din profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decat cele prevazute la alin. (2) sau in prezentul alineat,  impozit  calculat prin aplicarea cotei de 16% sau, in cazul in care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui  contract de asociere, si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in acest articol este mai mic decat 5% din veniturile respective sunt obligati la plata unui impozit  de 5%, aplicat acestor venituri realizate.

14. Legislatie

– OG 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii
– OG 37/2003 pentru modificarea si completarea OG 26/2000
– OG 75/2001 pentru organizarea si functionarea cazierului fiscal si, in completare, OUG 86/2003
– Ordinul Ministrului Justitiei 954/2000 privind organizarea Registrului Asociatiilor si Fundatiilor