Browsing All Posts By Tic Car

Infiintare IF – intreprindere familiala

 Infiintare   IF –  Intreprindere Familiala

Pentru a afla detalii despre tarifele  standard  clik  aici

Reprezentantul întreprinderii familiale are obligatia să solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionării, înainte de începerea activitătii economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire, oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionării.

Acte necesare  Infiintare  I.F.

1.    Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru -copie;

2.    Certificatul de casatorie(in cazul in care a intervenit schimbarea numelui) – copie;

3.     Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu:

–  diploma,  certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;

– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile  legii în vigoare la data eliberării acestuia;

– certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de  notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);

– atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;

– orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

4.    Actul care atesta  dovada  dreptului de proprietate asupra imobilului  unde se va stabili sediu social –  se va intocmi  Contract de comodat ( intocmit de noi)  sau Contract de inchiriere;

5.    Acordul Asociatiei de proprietari/locatari (dupa caz)

6.    Procura speciala de numire a Reprezentantului ( intocmit de noi)

7.    Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original, la notariat);

8.    Acord de constituire încheiat de membrii familiei  ( intocmit de noi)

Regimul juridic al întreprinderii familiale

Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functionează atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care si-au organizat întreprinderea familială.

Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si au dreptul de a fi asigurati în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, în conditiile prevăzute de lege.

Întreprinderea familială nu poate angaja terte persoane cu contract de muncă.

Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, conditiile participării, cotele procentuale în care vor împărti veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitătii absolute.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procure speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toti membrii întreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restrânsă.

În scopul exercitării activitătii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai

unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităti economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni.

Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu si nu dobândeste personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comertului.

In anumite cazuri prevazute de lege, printr-un acord de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.

Prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii.

Membrii întreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comertului si răspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare.

Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat.

Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitătii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritătii simple a membrilor întreprinderii, cu conditia ca această majoritate să includă si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depăseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii si a sumelor de bani aflate la dispozitia întreprinderii la data actului.

Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute.

Întreprinderea familială îsi încetează activitatea si este radiată din registrul comertului în următoarele cazuri:

a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;

b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere.

Cererea de radiere, însotită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

În cazul în care membrii întreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectatiune sau au dobândit bunuri, bunurile se împart conform cotelor prevăzute.

În cazul în care nu a fost constituit un patrimoniu de afectatiune, bunurile dobândite  se impart conform cotelor prevăzute.

Citeste mai mult +

Infiintare II – Intreprindere individuala

   Infiintare  II  – Intreprindere individuala  

 

 Intreprinderea  individuala  este o forma a PFA – singura  diferenta  este aceea ca:

– daca  PFA-ul este  legat strict de autorizarea  persoanei  fizice  pentru  acel  domeniu  pentru care face dovada  pregatirii si experientei sale profesionale;

– in cazul II-ului  persoana fizica  autorizata  poate avea si personal angajat in cadrul acestei entitati,  legate tot de profesia sa autorizata.

Pentru a afla detalii despre tariful standard   clik aici

Documentele necesare Infiintare  II – întreprindere individuala 

1. Carte de identitate sau paşaport  al  titularului  întreprinderii individuale  –  copie

2. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra  spatiului  unde se va stabili sediul social – copie; Se va redacta de catre noi un Contract de comodat;

3. Avizul  Asociatiei de proprietari

4. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică titulară a întreprinderii individuale (original, la notariat);

5. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:

– diploma,  certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;

– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;

– certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);

– atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;

– atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;

– orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale

Întreprinderea individuală nu dobândeste personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comertului.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comertului.

Pentru organizarea si exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terte persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, si poate

colabora cu alte PFA, cu alti întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităti economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terte persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functionează atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care si-a organizat întreprinderea individuală.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, în conditiile prevăzute de lege.

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolventă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 , cu modificările ulterioare.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îsi încetează activitatea si este radiat din registrul comertului în următoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acestuia;

Cererea de radiere, însotită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

În cazul decesului titularui întreprinderii individuale, mostenitorii pot continua întreprinderea, dacă îsi manifestă vointa, printr-o declaratie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai multi mostenitori, acestia îsi vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activitătii economice ca întreprindere familială.

Citeste mai mult +

Infiintare PFA – persoana fizica autorizata

 Infiintare PFA     Persoana Fizica Autorizata

Procedura  legala  prin care, persoanele fizice se pot inregistra si autoriza pentru desfasurarea de activitati economice sub forma de Persoana Fizica Autorizata, este reglementata prin – OUG 44/2008 şi OUG 46/2011.

Pentru infiintare PFA, persoanele fizice au obligatia să solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionării, înainte de începerea activitătii economice, ca persoane fizice autorizate autorizate, denumite  PFA.

Desigur ca orice activitate economică desfăsurată permanent, ocazional sau temporar în România de către persoanele fizice autorizate trebuie să fie înregistrată si autorizată, in conditiile legii si  potrivit  calificarilor profesionale din domeniul pentru care  se autorizeaza.

In acest sens pentru infiintarea unui PFA, sunt exigibile  persoanele care au varsta peste 18 ani si au  fie pregatirea sau experienta  profesionala in domeniul pentru care doresc sa se autorizeze.

PRECIZARI:

Persoana fizică autorizată va tine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea si conducerea evidentei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Principala diferenta dintre persoana fizica autorizata (PFA)  si Intreprindere Individuala (I.I.)  apare in art. 24. (OUG 44/ 2008) care prevede urmatoarele: “Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii”

Pentru a afla detalii despre tarifele standard    clik aici 

CE VA PUTEM OFERI pentru infiintarea unui PFA

– redactam  documentele necesare infiintarii PFA-ului;

– pregatim dosarul pentru a fi depus la Registrul Comertului;

– reprezentare juridica la Registrul Comertului  pentru inmatricularea PFA ;

– eliberarea documentelor si inmanarea acestora  catre  client, impreuna cu indrumarile necesare  dupa infiintare

DOCUMENTE NECESARE infiintare PFA:

1. Carte de identitate al  titularului  PFA –  copie;

2. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra  spatiului  unde se va stabili sediul social – copie. Se va redacta de catre noi un Contract de comodat, la care se va adauga copia Incheierii  cadastrale  sau Certificat de Atestare Fiscala de la Directia de Impozite si taxe Locale;

3. Avizul  Asociatiei de proprietari ( in cazul cand sediul se afla intr-un bloc de locatari/proprietari);

4. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică autorizata (original, la notariat);

5. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:

  • diploma, certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;
  • certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;
  • certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);
  • atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;
  • atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;
  • orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

DURATA infiintare PFA

De regula termenul de inmatriculare  poate fi intre 3 – 5 zile, daca exista  toate documentele necesare  pentru ca dosarul sa fie complet.

 

Citeste mai mult +

Infiintare SA

INFIINTARE  S.A. – Societate comerciala pe actiuni

Societatea pe acţiuni  (SA) este acea societate constituitã prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acţiuni, pentru desfãşurarea unei activitãţi comerciale, în scopul împãrţirii beneficiilor, şi care rãspund pentru obligaţiile sociale numai în limita aportului lor.

Pentru a afla detalii despre tarife    clik aici

Infiintarea  unui S.A.  cuprinde, aproximativ, aceleasi etape  ca si in cazul unui SRL, cu deosebirea ca o societate pe actiuni poate avea minim 2 actionari, care pot fi persoane fizice sau juridice romane sau straine, iar  capitalul  social  minim este  echivalentul a 25.000 Euro.
Actul constitutiv al unei societati pe actiuni va cuprinde toate datele cerute pentru un SRL cu urmatoarele precizari:
– capitalul social varsat de fiecare actionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. Restul de capital social va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.
– in plus fata de SRL, actul constitutiv al unei societati pe actiuni va trebui sa cuprinda: specificarea daca actiunile sunt nominative sau la purtator; daca sunt mai multe categorii de actiuni se vor arata numarul, valoarea nominala si drepturile conferite fiecarei categorii de actiuni; garantia pe care administratorii sunt obligati sa o depuna; numele, prenumele, locul si data nasterii,domiciliul si cetatenia cenzorilor (daca sunt persoane fizice); denumirea ,sediul si nationalitea cenzorilor (daca sunt persoane juridice).

PENTRU  UN  S.A.  –  listarea unei companii la Bursa  de Valori Bucuresti ( BVB) aduce, potrivit specialistilor pietei de capital, o serie de beneficii de la atragerea de resurse de finantare in conditii reduse de cost,  la imagine.

Prima conditie pe care trebuie sa o indeplineasca o companie care doreste sa fie cotata la Bursa este sa devina o societate deschisa.  O firma poate deveni societate deschisa daca unul dintre actionarii companiei doreste sa vanda actiunile pe care le detine sau societatea face o majorare de capital. Pentru inscrierea valorilor mobiliare la Cota Bursei compania respectiva va incheia un contract pentru prestarea serviciilor de registru cu BVB sau cu o societate de registru independent conectata la sistemul Bursei.

Una dintre conditiile cele mai importante este legata de perioada de activitate a companiei. Emitentul (firma respectiva) trebuie sa aiba minimum trei ani de activitate, iar in ultimii doi ani sa fi obtinut profit,  iar valoarea capitalului social  trebuie sa fie de cel putin (echivalentul in lei) opt milioane euro pentru companiile care intra la categoria I a Bursei si de doua milioane de euro pentru cele tranzactionate la categoria II.

O ultima conditie pentru companiile care doresc sa intre in ringul bursier este legata de plata dividendelor. Astfel, emitentii sint obligati sa stabileasca si sa aduca imediat la cunostinta Bursei si a publicului data-limita pina la care se va efectua plata dividendelor curente cuvenite, aceasta obligatie intrind sub incidenta furnizarii continue a informatiilor. Companiile listate la BVB sint obligate sa faca plata dividendelor fara privilegii si fara discriminari, prin stabilirea unor criterii juste si echitabile.

1. ACTELE CONSTITUTIVE ALE SOCIETÃŢII PE ACŢIUNI

a) Precizari prealabile.

S.A. se constituie prin contract  de societate şi statut, care formeazã actul constitutiv al societãţii. Actul constitutiv se semneazã de cãtre toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publicã, de cãtre fondatori şi el trebuie încheiat în mod obligatoriu în formã autenticã în cazul în care societate se constituie prin subcripţie publica.

b) Asociaţii.

Ca în orice societate comercialã, asociaţii societãţii pe acţiuni, ce poartã denumirea de acţionari, pot fi persoane fizice sau juridice. Pentru aceastã formã de societate, legea impune un numãr minim de acţionari, numãrul acesora neputând fi mai mic de doi.

c) Firma societãţii.

În societãţile pe acţiuni, firma se compune dintr-o denumire proprie, de naturã sã o deosebeascã de firma altor societãţi, şi va fi însoţitã de menţiunea scrisã în întregime “societate pe acţiuni” sau scrisã prescurtat “S.A.”

d) Capitalul social.

Actul constitutiv trebuie sã prevadã capitalul social subscris şi cel vãrsat şi  cuantumul acestuia. Capitalul social al societãţii pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o datã la 2 ani, valoarea minimã a capitalului social, ţinând cont de rata de schimb, astfel încât acest cuntum sã reprzinte echivalentul în lei al sumei de 25.000  Euro.

La constituirea societãţii prin subscrierea integralã şi simultanã a capitalului social, capitalul social vãrsat de fiecare acţionar nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, daca prin lege nu se prevede altfel. Diferenţa de capital social subscris va trebui vãrsatã: pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data înmatriculãrii societãţii; pentru acţiunile emise pentru un aport în naturã, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculãrii.

La constituirea societãţii prin subscripţie publicã, capitalul social vãrsat în numerar de fiecare acţionar trebuie sã fie de minim jumãtate din valoarea acţiunilor subscrise. Restul din capitalul social subscris va trebui vãrsat în termen de 12 luni de la înmatriculare.

e) Aporturile asociaţilor.

În actul constitutiv trebuie arãtat aportul fiecãrui asociat. Aportul poate fi în numerar, în naturã sau în creanţe, cu menţiunea cã aportul în creanţe este interzis în cazul societãţilor pe acţiuni care se constituie prin subscripţie publicã.
În cazul aporturilor în naturã, este necesar sã se prevadã valoarea bunurilor aduse ca aport, numãrul acţiunilor acordate pentru acestea şi numele sau, dupã caz, denumirea personei care le-a adus ca aport.

f) Acţiunile.

Actul constitutiv trebuie sã arate numãrul şi valoarea nominalã a acţiunilor, cu specificarea dacã sunt nominative sau la purtãtor. Valoarea nominalã a unei acţiuni nu poate fi mai micã de 0,1 lei.

g) Administratorii societãţii.

În actul constitutiv, asociaţii trebuie sã menţioneze datele de identificare ale primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv ai primilor membri ai consiliului de supraveghere, precum şi puterile conferite administratorilor sau directorilor şi dacã ei urmeazã sã le exercite împreunã sau separat.

În cazul constituirii societãţii prin subscripţie publicã, primii membri ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere sunt numiţi de adunarea  constitutiva.

h) Cenzorii/auditorii financiari ai societãţii.

Primii cenzori sau primul auditor financiar ai societãţii trebuie desemnaţi tot prin actul constitutiv, cu precizarea cã, dacã societate se constituie prin subscripţie publicã, aceştia vor fi numiţi de adunarea constitutivã.

i) Avantaje rezervate fondatorilor.

Contractul de societate trebuie sã prevadã eventualele avantaje speciale conferite oricãrei persoane care a participat la constituirea societãţii ori la tranzacţii conducând la autorizare, precum şi idenitatea beneficiarilor unor asemenea  avantaje.

j) Operaţiunile încheiate de asociaţi în contul societãţii.

Constituirea societãţii pe acţiuni implicã anumite operaţiuni şi cheltuieli. Întrucât acestea se realizeazã în contul viitoarei societãti, legea prevede cã în actul constitutiv trebuie sã se prevadã cuantumul total sau cel puţin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire.

2. MODALITÃŢI DE CONSTITUIRE A SOCIETÃŢII PE ACŢIUNI
Potrivit art.9 din Legea nr.31/1990 societate pe acţiuni se constituie prin subscriere integralã şi simultanã a capitalului social de cãtre semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publicã.

a) Constituirea simultanã sau concomitentã constã într-o procedurã simplã de constituire a societãţii pe acţiuni, care este cea folositã şi în cazul constituirii societãţilor în nume colectiv, în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã.În cazul în care existã cel puţin doi asociaţi, care acoperã prin aporturile lor (subscriu) întregul capital social şi fiecare efectueazã vãrsãminte de minim 30% din capitalul social subscris, aceştia vor putea trece la constituirea societãţii, prin încheierea actelor constitutive şi îndeplinirea formalitãţilor prevãzute de lege.Constituirea societãţii este simultanã sau concomitentã deoarece formarea capitalului social are loc în acelaşi timp cu încheierea actelor constitutive ale societãţii.
b) Constituirea prin subscripţie publicã

Dacã asociaţii care iniţiazã constituirea societãţii pe acţiuni nu au resursele financiare necesare pentru a subscrie întregul capital social şi a vãrsa minimul cerut de lege, ei pot apela la subscripţia publicã, adica pot face o ofertã de subscriere adresatã oricãrei persoane care dispune de bani şi doreşte sã îi investeascã prin cumpãrarea de acţiuni. În acest caz, constituirea societãţii presupune o etapã premergãtoare, necesarã formãrii capitalului social pe calea subscripţiei publice.

Întrucât constituirea societãţii se realizeazã în timp, în mai multe faze, ea este denumitã constituire continuatã sau succesivã.

Citeste mai mult +