Infiintare II – Intreprindere individuala

   Infiintare  II  – Intreprindere individuala  

 

 Intreprinderea  individuala  este o forma a PFA – singura  diferenta  este aceea ca:

– daca  PFA-ul este  legat strict de autorizarea  persoanei  fizice  pentru  acel  domeniu  pentru care face dovada  pregatirii si experientei sale profesionale;

– in cazul II-ului  persoana fizica  autorizata  poate avea si personal angajat in cadrul acestei entitati,  legate tot de profesia sa autorizata.

Pentru a afla detalii despre tariful standard   clik aici

Documentele necesare Infiintare  II – întreprindere individuala 

1. Carte de identitate sau paşaport  al  titularului  întreprinderii individuale  –  copie

2. Documente care atestă dreptul de proprietate asupra  spatiului  unde se va stabili sediul social – copie; Se va redacta de catre noi un Contract de comodat;

3. Avizul  Asociatiei de proprietari

4. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică titulară a întreprinderii individuale (original, la notariat);

5. Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu documente cum sunt:

– diploma,  certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;

– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;

– certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);

– atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;

– atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ;

– orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.

Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale

Întreprinderea individuală nu dobândeste personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comertului.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comertului.

Pentru organizarea si exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terte persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, si poate

colabora cu alte PFA, cu alti întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităti economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat al unor terte persoane cu care colaborează, chiar dacă colaborarea este exclusivă.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale poate cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functionează atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care si-a organizat întreprinderea individuală.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, în conditiile prevăzute de lege.

Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolventă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006 , cu modificările ulterioare.

Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îsi încetează activitatea si este radiat din registrul comertului în următoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acestuia;

Cererea de radiere, însotită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

În cazul decesului titularui întreprinderii individuale, mostenitorii pot continua întreprinderea, dacă îsi manifestă vointa, printr-o declaratie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Când sunt mai multi mostenitori, acestia îsi vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activitătii economice ca întreprindere familială.