Licente jocuri de noroc

LICENTA DE ORGANIZARE JOCURI DE NOROC si  AUTORIZATIE DE  EXPLOATARE JOCURI DE NOROC

Licenţa de organizare a jocurilor de noroc se acordă agentului economic care îndeplineşte condiţiile pentru organizarea activităţilor ce fac obiectul prev. legislatia in vigoare  şi este valabilă 5 ani de la data acordării.

Autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc este valabilă 1 an de la data acordării, şi se acordă numai deţinătorului de licenţă

Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, trebuie ca:

a)      agenţii economici să facă dovada:

i.     existentei ca obiect principal de activitate organizarea de jocuri de noroc;

ii.    existenţei avizului organelor de poliţie acordat administratorilor sau reprezentanţilor legali ai persoanei juridice;

iii.  constituirii capitalului social subscris şi vărsat în condiţiile prezentei legi (pentru persoanele juridice, altele decât cele de drept român, dovada constituirii capitalului social subscris şi vărsat în condiţiile prezentei legi revine reprezentantului fiscal );

b)      administratorul socităţii să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că:

i.  persoana juridică nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;

ii.   nu se află într-o stare de incompatibilitate;

c)      să se depună cazierele judiciare sau alte acte emise de autorităţile competente din raza de responsabilitate a cărora face parte ultimul domiciliu cunoscut din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre administratorii sau reprezentanţii legali ai persoanei juridice nu s-a pronunaţat o hotărâre judecătorescă definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune prevăzută de prezenta lege sau pentru o altă infracţiune săvârşită cu intenţie pentru care a fost aplicată o pedeapsă de minim 2 ani cu închisoarea;

d)      a depus cerere pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc din categoria celor reglementate de prezenta lege şi în condiţiile impuse de aceasta.

Pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, agenţii economici trebuie să facă dovada că:

a) deţin licenţă de organizare a jocurilor de noroc valabilă la data depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc sau au depus cerere pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc;

b) spaţiul propus este situat într-un imobil care îndeplineşte cerinţele prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi, precum şi alte cerinţe prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă;

c) spaţiul propus nu este situat în incinta unui aşezământ de învăţământ, inclusiv campusurile aferente acestuia, aşezăminte de cultură, artă, sănătate, cu caracter social, de culte religioase şi altele asemenea sau în perimetrul delimitat destinat acestora sau nu este situat in zone cu circulatie intensa (in pasaje pietonale sau statii ale mijloacelor de transport in comun); în mod excepţional se admite organizarea de jocuri de noroc în spaţiile-anexe, excedentare, ale unor cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, case de cultură şi altele de acest fel, cu condiţia să fie asigurată intrare separată pentru jucători şi să nu fie deranjate în vreun fel celelalte activităţi şi să poată fi restricţionat total accesul minorilor;

d) organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, în situaţia în care, în aceeaşi locaţie se desfăşoră şi alte activităţi în care, de regulă, nu este permis accesul minorilor neînsoţiţi, de genul: baruri, cluburi, restaurante, sau altele asemenea, se desfăşoară într-un spaţiu organizat distinct de spaţiul alocat celorlalte activităţi din cadrul locaţiei respective;

e) activitatea de tip cazinou urmează a se organiza în imobile care nu au destinaţia de locuinţă sau în locaţii care fac parte din hoteluri având o clasificaţie, conform normelor naţionale în vigoare, de cel puţin 3 stele;

f) mijloacele de joc şi locaţiile/spaţiile propuse îndeplinesc condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi;

g) mijloacele de joc tip slot-machine sunt dotate cu un mecanism integrat de monitorizare a operaţiunilor de exploatare, facand parte intergranta constructiva din mijlocul respectiv sau aditionala ulterior sistemului, care permite controlul autorităţilor prevăzute la art.28 asupra modului de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc respective. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească mecanismele respective, condiţiile de avizare, instalare şi monitorizare sunt prevăzute în Normele de aplicare a prezentei legi;

h)  sălile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, indiferent de numărul de locaţii în care se desfăşoară activitatea respectivă, cu obligativitatea centralizării într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informaţiilor care să evidenţieze fiecare terminal de joc în parte, totalul taxelor de participare colectate şi totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija şi pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal domiciliat la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi va conţine sau va permite accesul la informaţii privind totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectivă şi al terminalelor interconectate în sistem (numărul acestora şi adresa la care sunt exploatate). Cu cel puţin 30 de zile înainte de obţinerea autorizaţiei, fiecare spaţiu în care se desfăşoară activitatea de pariuri trebuie să fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioară va fi comunicată cu cel puţin 15 zile înainte de a fi operaţională.

Prevederile alin.(2) lit.a) nu se aplică în situaţia în care se solicită în acelaşi timp atât acordarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, cât şi acordarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc;

Nu se acordă licenţă de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, în situaţia în care agenţii economici organizatori:

a) înregistrează la data depunerii cererii pentru obţinerea licenţei de organizare sau autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, după caz, obligaţii de plată restante faţă de bugetul general consolidat;

b) nu au constituit garanţia pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor fată de bugetul general consolidat în cuantumul, în forma şi la termenul prevăzut în normele de aplicare a prezentei legi.

Exploatarea jocurilor tip slot-machine într-o locaţie se realizează de un singur agent economic licenţiat pentru acest tip de activitate.

VALOAREA MINIMĂ A CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS ŞI VĂRSAT LA DATA SOLICITĂRII CERERII DE OBŢINERE A LICENŢEI DE ORGANIZARE A JOCURILOR DE NOROC:

A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto 2.000.000  lei

B. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale 500.000  lei

C. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă 300.000  lei

D. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor 1.000.000  lei

D. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine 100.000  lei

E. Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfăşurate în săli de joc  100.000  lei