Infiintare IF – intreprindere familiala

 Infiintare   IF –  Intreprindere Familiala

Pentru a afla detalii despre tarifele  standard  clik  aici

Reprezentantul întreprinderii familiale are obligatia să solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionării, înainte de începerea activitătii economice. În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire, oricare membru al întreprinderii familiale poate să solicite înregistrarea în registrul comertului si autorizarea functionării.

Acte necesare  Infiintare  I.F.

1.    Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru -copie;

2.    Certificatul de casatorie(in cazul in care a intervenit schimbarea numelui) – copie;

3.     Documentele privind pregătirea sau experienţa profesională se atestă, după caz, cu:

–  diploma,  certificatul sau adeverinţa prin care se dovedeşte absolvirea unei instituţii de învăţământ;

– certificatul de calificare profesională sau de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în condiţiile  legii în vigoare la data eliberării acestuia;

– certificatul de competenţă profesională (cartea de meşteşugar, carnetul de muncă al solicitantului, declaraţie de  notorietate cu privirea la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit, în cazul meseriilor tradiţionale artizanale);

– atestatul de recunoaştere şi/sau echivalare pentru persoanele fizice care au dobândit calificarea în străinătate;

– orice alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.

4.    Actul care atesta  dovada  dreptului de proprietate asupra imobilului  unde se va stabili sediu social –  se va intocmi  Contract de comodat ( intocmit de noi)  sau Contract de inchiriere;

5.    Acordul Asociatiei de proprietari/locatari (dupa caz)

6.    Procura speciala de numire a Reprezentantului ( intocmit de noi)

7.    Specimenul de semnătură al reprezentantului întreprinderii familiale (original, la notariat);

8.    Acord de constituire încheiat de membrii familiei  ( intocmit de noi)

Regimul juridic al întreprinderii familiale

Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai multi membri ai unei familii.

Membrii unei întreprinderi familiale pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale. De asemenea, acestia pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care functionează atât în acelasi domeniu, cât si într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care si-au organizat întreprinderea familială.

Membrii unei întreprinderi familiale sunt asigurati în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si au dreptul de a fi asigurati în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, în conditiile prevăzute de lege.

Întreprinderea familială nu poate angaja terte persoane cu contract de muncă.

Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, conditiile participării, cotele procentuale în care vor împărti veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitătii absolute.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procure speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toti membrii întreprinderii care au capacitate de exercitiu si reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restrânsă.

În scopul exercitării activitătii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială, prin reprezentantul său, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanti ai

unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităti economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei sectiuni.

Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu si nu dobândeste personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comertului.

In anumite cazuri prevazute de lege, printr-un acord de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectatiune.

Prin acordul de constituire sau printr-un act aditional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectatiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii.

Membrii întreprinderii familiale sunt comercianti persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comertului si răspund solidar si indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, dacă acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare.

Deciziile privind gestiunea curentă a întreprinderii familiale se iau de către reprezentantul desemnat.

Actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitătii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majoritătii simple a membrilor întreprinderii, cu conditia ca această majoritate să includă si acordul proprietarului bunului care va face obiectul actului.

Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor, dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depăseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii si a sumelor de bani aflate la dispozitia întreprinderii la data actului.

Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute.

Întreprinderea familială îsi încetează activitatea si este radiată din registrul comertului în următoarele cazuri:

a) mai mult de jumătate dintre membrii acesteia au decedat;

b) mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere.

Cererea de radiere, însotită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

În cazul în care membrii întreprinderii familiale au constituit un patrimoniu de afectatiune sau au dobândit bunuri, bunurile se împart conform cotelor prevăzute.

În cazul în care nu a fost constituit un patrimoniu de afectatiune, bunurile dobândite  se impart conform cotelor prevăzute.