Revocare/Numire administrator firma

Revocare/schimbare administrator firma

Administrarea societatii presupune conducerea activitatii acesteia potrivit normelor legale si a actelor constitutive, pentru obtinerea rezultatelor urmarite.

Administratorii sunt persoane fizice sau juridice care indeplinesc o functie executiva si sunt desemnati la constituirea societatii prin actul constitutiv sau ulterior de adunarea generala printr-un act modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor / decizia asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv) respectiv decizia consiliului de administraţie, decizia consiliului de supraveghere.

Administratorii duc la indeplinire vointa asociatilor unei societati comerciale, vointa exprimata in hotararile luate de asociati/actionari in cadrul Adunarilor Generale ale societatii

Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Revocarea inainte de expirarea termenului mandatului este, de regula, o sanctiune aplicata administratorului de catre adunarea generala, o forma de raspundere a  sa, o masura de control a investitorilor asupra activitatii administratorului.

Revocarea din functie a administratorului societatii  presupune  numirea  altui administrator.

Documentele  necesare pentru numirea/revocarea administratorului sunt urmatoarele:

1. Actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere şi de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate (copie certificată);

2.Actul constitutiv actualizat  (original );

3.Specimen de semnatura noul administrator;

4.Certificatul de cazier judiciar (pentru administratorul care are domiciliul/resedinta/sediul in Romania sau pentru administratorii persoane fizice sau juridice straine ce sunt inregistrate fiscal in Romania ); in cazul administratorului persoana fizica sau juridica straina care nu este inregistrata fiscal in Romania este necesara o declaratie autentica pe propria raspundere in original, in nume propriu respectiv in calitate de reprezentant, din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale.