Infiintare Fundatie

INFIINTARE  FUNDATIE

FUNDATIA –  este o structura  juridica de drept  privat, o   forma de O.N.G., independenta,  înfiinţata de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, comunitar.

Pentru a afla detalii despre tarife   clik aici

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei. Prin derogare, in cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

In vederea dobandirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii incheie actul constitutiv si statutul fundatiei, in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a consiliului director, prin care le este alocat cate un patrimoniu.

Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si in cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.

Etape  pentru  infiintarea unei Fundatii:

 • Cerere adresata Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi are sediul fundatia;
 • Actul Constitutiv si Statutul se incheie obligatoriu in forma autentica (la notar).
 • Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) datele de identificare ale fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
 • b) scopul fundatiei;
 • c) denumirea fundatiei;
 • d) sediul fundatiei;
 • e) durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
 • f) patrimoniul initial al fundatiei (min. 3500 RON); Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.
 • g) componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 • h) persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
 • i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
 • Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
 • a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
 • b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
 • c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
 • d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
 • e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
 • f) destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii fundatiei;
 • g) semnaturile membrilor fondatori.
 • Dovada sediului: contract de inchiriere sau de comodat, in cazul in care sediul este situat intr-un imobil unde este constituita asociatie de proprietari ori locatari este necesar acordul asociatiei de proprietari / locatari ori o declaratie pe proprie raspundere a proprietarului prin care atesta faptul ca in mobilul respectiv nu este constituita asociatie de proprietari / locatari iar spatiul nu are destinatie de locuinta.
 • Dovada patrimoniului: deschidere de cont la CEC sau alta banca, aport minim 76.000 RON.
 • Dovada disponibilitate denumire: de la Min. Justitiei ( 50.000 lei – se achita la Trezoreria Sector 5 ) valabila doar trei luni – eliberare in 5 zile.
 • Taxa judiciara de timbru + timbru judiciar: 39 RON + 0,3 RON
 • Caziere fiscale ale membrilor fondatori: 50 RON in 10 zile lucratoare sau 20 RON in 5 zile lucratoare, pentru fiecare membru fondator – valabile 15 zile de la eliberare.
 • Dovada ca cenzorul este expert contabil: (copie legitimatie / autorizatie + copie CI / BI).