Infiintare Federatie

Infiintare Federatie – particularitati

Federatia este o persoana juridica non-profit alcatuita din cel putin doua asociatii sau fundatii. Procedura dobandirii personalitatii juridice in cazul federatiilor are urmatoarele particularitati (cf. Legii nr. 246/2005), fata de situatia constituirii unei asociatii:

1. Registrul in care se inscrie persoana juridica nou constituita se numeste Registrul Federatiilor si se afla la grefa tribunalului la care se desfasoara procedura de dobandire a personalitatii juridice.
2. Cererea de inscriere in Registrul federatiilor se solutioneaza de tribunalul judetean in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul. Adica, spre exemplu, daca sediul federatiei este intr-un anumit  sector din  Bucuresti, cererea de inscriere se depune la Tribunalul Municipiului Bucuresti (si nu la Judecatoria  de  sector, ca in cazul unei asociatii).

Cum procedati la constituirea unei federatii

Dupa alcatuirea Statutului si Actului Constitutiv ale Federatiei, acestea vor fi transmise spre consultare tuturor organizatiilor fondatoare. Asociatiile si fundatiile care constituie Federatia vor tine adunari generale ale membrilor, in care vor aproba participarea organizatiei pe care o reprezinta, la federatie, si vor aproba Statutul si Actul Constitutiv ale acesteia. Procesele verbale astfel alcatuite vor fi depuse in original la dosarul de inscriere.

Iata un model de astfel de proces-verbal:

PROCES-VERBAL
al sedintei Adunarii Generale a
Asociatiei/Fundatiei ___________________________________________ Asociatia/Fundatia __________________________________, cu sediul in _______________, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, la Grefa Judecatoriei _____________________ sub nr. _____, intrunita in conformitate cu dispozitiile statutare, in Adunare Generala, cu unanimitate de voturi, a hotarat:

1. Aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Federatiei ______________ si participarea Asociatiei/Fundatiei ______________ la constituirea acesteia, in calitate de membru al Federatiei;

2. numirea domnului/doamnei ________ ca reprezentant al asociatiei in Adunarea Generala a Federatiei;

3. domnul/doamna ________ este imputernicit[a] de Consiliul Director al Asociatiei/Fundatiei _______________ sa dea procura autentica domnului/doamnei _____________ pentru a autentifica Actul Constitutiv si Statutul Federatiei si a efectua toate formalitatile necesare pentru inregistrarea Federatiei in registrul special al Tribunalului competent.

Semnaturile membrilor,

In situatiile in care numarul organizatiilor constituente este mai mare, iar acestea au sediul in localitati diferite, pentru a se evita deplasari inutile se delega, printr-o procura speciala, reprezentarea la banca, la Tribunalul Judetean competent si oriunde va fi necesar pentru inregistrarea Federatiei, unei singure persoane (de preferat, un reprezentant al uneia din organizatiile fondatoare si care are domiciliul in localitatea in care se afla si sediul federatiei).

Iata mai jos un model de procura:

S-a cerut autentificarea prezentului inscris

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul _________________, domiciliat in __________________, identificat prin CI seria ___ nr. ___________, elib. de ___________ la data de _______________, CNP ___________________, in calitate de delegat al Adunarii Generale a Asociatiei/Fundatiei _________________________, cu sediul in ______________, conform procesului-verbal nr. _________, prin prezenta imputernicesc pe ___________________, domiciliat in _____________________________________, identificat prin CI seria ____ nr. ___________, elib. de ___________ la data de _______________, CNP ___________________, sa reprezinte Asociatia/Fundatia in fata tuturor organelor competente, a oricaror institutii de stat si particulare, persoane fizice sau juridice, in legatura cu infiintarea Federatiei _____________________________________, Asociatia/Fundatia noastra dobandind calitatea de membru fondator.

In acest sens, mandatarul nostru ne va reprezenta la Biroul Notarial Public ales pentru semnarea Actului constitutiv si a Statutului Federatiei, la Banca, la Tribunalul Judetean competent si oriunde va fi necesar pentru inregistrarea Federatiei.

Totodata, mandatarul nostru va putea face tot ce va socoti necesar, dupa imprejurari si chiar nefiind prevazut aici, putand tine aceasta loc si de procura speciala in cazul in care legea ar cere o asemenea procura, considerandu-se ca tot ceea ce va face este imputernicit prin aceasta procura.

Mandatarul nostru va putea face orice fel de cereri, sesizari, memorii, va plati taxele de orice natura si in general va putea face totul pentru a ne reprezenta cat mai complet in fata tuturor organzelor fizice, juridice, administrative si judecatoresti de orice grad, pana la completa solutionare, semnand in numele nostru si pentru noi oriunde trebuinta va cere, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Prezentul mandat este gratuit si este valabil pana la revocare.

Redactata, dactilografiata si autentificata in trei exemplare la sediul Biroului Notarului Public ___________________, astazi ________________.

 

MANDANT,

Procurile se autentifica si se trimit persoanei delegate, care va autentifica la notar, in numele tuturor organizatiilor fondatoare, Statutul si Actul Constitutiv ale Federatiei, urmand apoi procedura deja cunoscuta de la constituirea unei asociatii.

Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.