Infiintare Casa de Amanet

Casa de Amanet

Amanetul este o specie a contractului de imprumut, in timp ce notiunea de casa de amanet, potrivit noilor acte normative incidente, este o specie a institutiei financiare nebancare, asa cum aceasta este definita de art.4 lit.a din O.G. nr.28/2006.

Este  o Instituţie financiare nebancara (I.F.N.) care  poate  desfăşura următoarele activităţi de creditare:

a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare;

b) leasing financiar;

c) emitere de garanţii, asumare de angajamente de garantare, asumare de angajamente de finanţare;

d) acordare de credite cu primire de bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de amanet;

Art. 37. – Casele de amanet desfăşoară activitate de creditare cu respectarea următoarelor condiţii:

a) înscrierea în Registrul de evidenţă;

b) organizarea şi funcţionarea potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) activitatea de creditare desfăşurată se limitează la cea prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. d).

Registrul de evidenta

Art. 41. – (1) În urma notificării efectuate de casele de amanet, casele de ajutor reciproc sau entităţile care desfăşoară activităţi de creditare prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a)-c) şi lit. f) exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri interguvernamentale se înscriu în Registrul de evidenţă, dacă fac dovada respectării cerinţelor legale.

(2) Banca Naţională a României transmite acestor entităţi documentul care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data depunerii la Banca Naţională a României a documentaţiei complete şi întocmite în mod corespunzător.

Art. 42. – (1)Radierea din Registrul de evidenţă se poate realiza în următoarele situaţii:

a) la solicitarea instituţiei financiare nebancare;

b) dacă respectivei instituţii financiare nebancare i-a fost interzisă definitiv şi irevocabil desfăşurarea activităţii de creditare;

c) dacă instituţia financiară nebancară îşi încetează existenţa ca urmare a unui proces de fuziune, divizare sau din alte cauze prevăzute de lege.

(2) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României analizează şi decide cu privire la cererea de înscriere în registrele prevăzute la alin. (1) şi transmite solicitanţilor documentele care atestă înscrierea în registre a instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, în termenele prevăzute de Legea nr. 93/2009 şi de prezentul regulament.

(3) În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni de creditare, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general vor comunica în scris acest aspect Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României.

Înscrierea în Registrul de evidenţă

Art. 30. – În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor

în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau, după caz, de la data înmatriculării în registrul comerţului,

entităţile ce intenţionează să desfăşoare

activităţi de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri

guvernamentale transmit Direcţiei reglementare

şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere, a cărei formă este prevăzută

în anexa nr. 1, însoţită de

următoarea documentaţie:

a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv a certificatului de înregistrare în registrul comerţului;

b) copia actului constitutiv şi, după caz, a statutului şi dovada înregistrării acestuia la grefa instanţei competente/oficiul registrului comerţului;

c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători;

d) documentaţia prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea, după caz;

e) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.

Art. 31. – În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, entităţile ce intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare sub forma caselor de amanet vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:

a) copia certificatului de înregistrare în registrul comerţului;

b) copia actului constitutiv şi dovada înregistrării acestuia la oficiul registrului comerţului;

c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători;

Art. 21. – Pentru fiecare dintre conducătorii instituţiilor financiare nebancare se transmite următoarea

documentaţie:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de

identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din

ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;

e) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste persoane.

d) documentaţia prevăzută la art. 22 pentru persoanele care asigură administrarea;

Art. 22. – (1) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane juridice, se remit

următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial

echivalent eliberat de autoritatea similară

din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea şi data înmatriculării;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din

ţara de origine, potrivit legislaţiei din statul respectiv;

c) copia actului de identitate al reprezentantului permanent, a cărei conformitate cu originalul va fi

certificată de titularul actului de identitate;

d) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste

persoane.

(2) Pentru administratorii/membrii consiliului de supraveghere, persoane fizice, se vor remite

următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din

ţara în care au stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;

c) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste

persoane.

e) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.

Art. 23. – (1) Pentru fiecare dintre acţionari, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor reglementate şi supravegheate prudenţial de Banca Naţională a României, se prezintă următoarele documente:

a) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din

ţara de origine, potrivit legislaţiei din statul respectiv;

c) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste

persoane.

(2) Pentru fiecare dintre acţionari, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de titularul actului de

identitate;

b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din

ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;

c) declaraţia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a, completată şi semnată de aceste

persoane.

Art. 32. – (1) Sucursalele din România ale instituţiilor financiare, persoane juridice străine, ce intenţionează să desfăşoare activităţi de creditare exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în baza unor acorduri guvernamentale sau sub forma caselor de amanet, vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului, cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:

a) un extras eliberat de autoritatea din ţara de origine similară oficiului registrului comerţului, care să ateste cel puţin înmatricularea instituţiei financiare străine, identitatea reprezentanţilor acesteia şi obiectul de activitate;

b) copia certificatului de înregistrare în registrul comerţului;

c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători;

d) documentaţia prevăzută la art. 23 pentru asociaţi/acţionari.

(2) Prevederile art. 20 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 33. – În vederea obţinerii documentului care atestă înscrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data înscrierii lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, casele de ajutor reciproc vor transmite Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarea documentaţie:

a) copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi a certificatului de înregistrare fiscală;

b) copia actului constitutiv şi, după caz, a statutului şi dovada înregistrării acestuia/acestora la grefa instanţei competente;

c) documentaţia prevăzută la art. 21 lit. a), b) şi e) pentru conducători.

Art. 34. – (1) Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României poate respinge cererea de înscriere în Registrul de evidenţă pentru următoarele motive:

a) depunerea incompletă ori cu întârziere a documentaţiei prevăzute de prezenta secţiune;

b) nerespectarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 93/2009;

c) nerespectarea termenelor stabilite conform prevederilor art. 4;

d) nerespectarea altor condiţii prevăzute în Legea nr. 93/2009 sau de prezentul regulament.

(2) Respingerea cererii de înscriere în Registrul de evidenţă va fi comunicată instituţiei financiare nebancare de Direcţia reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României împreună cu motivele care au stat la baza acestei decizii.

(3) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată în condiţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 93/2009.

Se depune la registratura la BNR, se da un bonulet, si se asteapta un raspuns  (cam de 3 luni).
O alta caracteristica a CESEI DE AMANET  – in cazul in care  primeste si comercializeaza  metale si pietre pretioase  =  necesitatea  autorizarii  acestor operatiuni la A.N.P.C.